เขตประเวศ ผนึกกำลังร่วมกับคณะกรรมการบริหาร และพัฒนาท้องถิ่น หวังขับเคลื่อนได้อย่างยั่งยืน

เขตประเวศ ผนึกกำลังร่วมกับคณะกรรมการบริหารและพัฒนาท้องถิ่น หวังขับเคลื่อนได้อย่างยั่งยืน..

วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 61 เวลา 13.30 น. ภายในห้องประชุมชั้น3 เขตประเวศ โดยมีนายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการเขตประเวศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรม การบริหารและพัฒนาท้องถิ่นเขตประเวศ ครั้งที่ 1/2561 โดยมีผู้บริหารเขต คณะกรรมการบริหารและพัฒนาท้องถิ่นเขตประเวศ เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาท้องถิ่นเขตประเวศ( ภาคประชาชน )ตามคำสั่งสำนักงานเขตประเวศที่ 322 / 2561 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2561

นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการเขตประเวศ กล่าวว่า คณะกรรมการบริหารและพัฒนาท้องถิ่นเขตประเวศ มีอำนาจหน้าที่ให้คำปรึกษาและเสนอแนะ ข้อคิดเห็นต่อผู้อำนวยการเขตเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาเขตให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ เพื่อเสนอของบประมาณประจำปี รวมทั้งพิจารณาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน สนับสนุนการดำเนินการของสำนักงานเขตเพื่อให้พื้นที่เขตประเวศ ปราศจากปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาด้านสังคม ปัญหาด้านการศึกษา ปัญหาด้านที่อยู่อาศัย ปัญหาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และปัญหาอื่นๆที่ยั่งยืน รวมทั้งแนวนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขตประเวศและแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรม การบริหารและพัฒนาท้องถิ่นภาคประชาชน

ผู้อำนวยการเขตประเวศ กล่าวอีกว่า ถึงแม้ผู้อำนวยการเขตฯจะย้ายหรือเปลี่ยนแปลงตำแหน่งไปหรือผู้บริหารเขตบางท่านได้เปลี่ยนแปลงตามวงรอบของราชการ ก็ไม่ทำให้การบริหารท้องถิ่นของเขตประเวศสะดุดหรือเปลี่ยนไปได้ ซึ่งคณะกรรมการฯชุดนี้เป็นภาคประชาชน ที่อยู่กับท้องถิ่นจริงๆเป็นประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ย่อมรู้และเห็นปัญหาในการพัฒนาท้องถิ่น มีศักยภาพ และมีส่วนร่วมเป็นกลไกที่สำคัญในการพัฒนา และผลักดันงานด้านต่างๆ ของสำนักงานเขตฯ ได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

สำหรับการประชุมคณะกรรมการฯในครั้งนี้ ได้มีการเลือกประธานคณะกรรมการฯ ซึ่งประธานได้แก่ นายวิเชียร เทียนเล็ก มีนางสาวสกุลรัตน์ ทิพย์วรรณงาม และนายถิรวัฒน์ ดอกสวย เป็นรองประธาน นายพีระพงษ์ ประดิษฐ์ทอง เป็นเลขานุการ และนางจงดี รวมลาภ เป็นเหรัญญิก โดยมีกำหนดการประชุมครั้งต่อไปวันอังคารที่ 4 กันยายน 2561

ผ่านเลนส์ 005~รายงาน
…………………………

Leave a Reply

%d bloggers like this: