คณะผู้สูงอายุจากโรงเรียนวัดมณฑปรุ่นที่ 1 จำนวน 42 ท่านร่วมทำกิจกรรม ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี ทำบุญ วัดจำปาตลิ่งชั่น..

วันจันทร์ที่ 20 เดือนสิงหาคม 2561 ณ.ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯโดยมี อาจารย์สุรัตนา หงสกุล(ครูใหญ่)พร้อมด้วย นางศรียา เจริญผล เลขานุการฯและ อาจารย์สุทธิรัตน์ คุ้มแก้ว ผู้ช่วยเลขานุการโรงเรียนผู้สูงอายุ ชุมชนวัดมณฑป แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชั่น นำคณะผู้สูงอายุโรงเรียนวัดมณฑปรุ่นที่ 1 จำนวน 42 ท่านร่วมทำกิจกรรมนอกสถานที่ศึกษาแหล่งเรียนรู้ประชาชนห้องสมุดเฉลิมราช..ทั้งนี้กิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุชุมชนวัดมณฑป รุ่นที่1 มาจับกลุ่มร่วมกันศึกษาดูงาน ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี วัดจำปา เริ่มตั้งแต่ เวลา 09.00 น. จนถึง 12.00 น. บริเวณชั้นล่างของห้องสมุดมีการออกกำลัง คลายเคลียด 15 นาที บรรณารักษ์ ค่อยต้อน รับ แนะนำห้องสมุด 40 นาที และพาทุกท่านเข้าห้องภูมิปัญญา ทำสมาธิ 20 นาที พาชมภาพยนต์เศรษฐกิจพอเพียง1ตอน 20 นาที เยียมชมห้องทรงงานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และ ถ่ายรูปกับพระบรมฉายาลักษณ์ไว้เป็นที่ระลึก จากนั้นพากันไปไหว้พระ”วัดจำปา”ภายในอุโบสถเก่าแก่สมัยกรุงศรีอยุธยา และ ร่วมทำบุญกระเบื้องหลังคาอุโบสถ หลังใหม่ หลังใหญ่ที่สุดในฝั่งธนบุรี เพื่อความเป็นศิริมงคลกับตน เอง ครอบครัว และ หมู่คณะต่อไป

ผ่านเลนส์ 005~รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: