อุบลฯจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2566

อุบลฯจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “”แรงงานอุบล สมานฉันท์รวมกันเป็นหนึ่ง”
วันนิ้ ( 28 เม.ย.66 ) นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางทรงลักษณ์ วรภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงาน วันแรงงานแห่งชาติประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “แรงงานอุบล สมานฉันท์รวมกันเป็นหนึ่ง” ณ ลานขวัญเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้ประกอบการ นายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ใช้แรงงานในจังหวัดในจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมงาน
เนื่องด้วยวันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปี ถือเป็นวันแรงงานแห่งชาติ รัฐบาลได้กำหนดให้มีการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและรำลึกถึง คุณความดีของผู้ใช้แรงงานที่สร้างคุณประโยชน์ สร้างชื่อเสียงนับตั้งแต่ระดับท้องถิ่น จังหวัด ระดับประเทศ จนถึงระดับโลก ส่งผลให้ประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้าเป็นที่รู้จักของนานาประเทศ ก่อให้เกิดความเจริญเติบโตและการพัฒนาทางธุรกิจ ตลอดจนผู้ใช้แรงงานถือเป็นกลไกลสำคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดการลงทุนก่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ สามารถสร้างรายได้ เกิดความมั่งคั่งและมั่นคงต่อประเทศชาติอย่างยั่งยืน และส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังที่ว่า “แรงงานพัฒนา พาชาติก้าวไกล เทิดไท้องค์ราชัน สร้างสรรค์เศรษฐกิจไทย”
ทั้งนี้ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี จึงได้จัดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566 ขึ้น เพื่อรณรงค์ให้นายจ้างและลูกจ้าง ได้ตระหนักถึงคุณประโยชน์ของผู้ใช้แรงงาน ที่ทำประโยชน์แก่เศรษฐกิจของจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกิดความสมานฉันท์ เกิดการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง
///////////////////////////////////// ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดอุบลราชธานี / ข่าว.

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: