จังหวัดปทุมธานีประชุมเตรียมความพร้อมพิธีเปิดศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต

จังหวัดปทุมธานีประชุมเตรียมความพร้อมพิธีเปิดศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
วันนี้ 20 ส.ค. 2561 (เวลา 14.30 น.) ที่ ห้องประชุม9 ชั้น 3 ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต นายสรยุทธ ชาสมบัติ รองอธิบดีกรมการกงสุล นายธวัชชัย ศรีทอง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกันประชุมการเตรียมความพร้อมพิธีเปิดศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จจังหวัดปทุมธานี (Pathum Thani Provincial Government Service Center)
ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เปิดเผยว่า จังหวัดปทุมธานีได้จัดตั้งศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จจังหวัดปทุมธานี (Pathum Thani Provincial Government Service Center) ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต (ชั้น 3 โซนเซ็นทรัล) ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้ใช้บริการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ตลอดจนเป็นการอำนวยประโยชน์ประชาชนทั้งในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดที่อยู่ใกล้เคียง ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 มาตรา 7 วรร 4 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตร 32
โดยมีส่วนราชการเข้าร่วมให้บริการ จำนวน 11 หน่วยงาน ได้แก่ 1. กรมการกงสุล 2. ที่ทำการปกครองจังหวัดปทุมธานี 3. ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี 4. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี 5. สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี 6. สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี 7. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปทุมธานี 8. เทศบาลนครรังสิต 9. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต 10. การประปาส่วนภูมิภาค สาขารังสิต และ 11. ที่ทำการไปรษณีย์ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
การเปิดศูนย์บริหารภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จจังหวัดปทุมธานีนี้ นอกจากให้บริการต่าง ๆ กับชาวจังหวัดปทุมธานีแล้ว กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ยังเปิดให้บริการกับประชาชนในการทำหนังสือเดินทาง (Passport) ซึ่งประชาชนในจังหวัดใกล้เคียงสามารถมาใช้บริการได้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในกับประชาชนในการติดต่อทำหนังสือเดินทางฯ หลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรติดขัดและลดความแออัดในการไปติดต่อราชการในวันทำการได้
ทั้งนี้ ได้ศูนย์บริการฯ แห่งนี้เปิดให้ทดลองระบบให้บริการประชาชนมาตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2561 โดยมีประชาชนมารับบริการ จำนวน 30,653 คน จำนวนเงินที่รับชำระ จำนวน 20,213,589.64 บาท (ยี่สิบล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยแปดสิบบาทหกสิบสี่สตางค์) (ข้อมูลถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2561) โดยกำหนดการพิธีเปิดศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จจังหวัดปทุมธานี (Pathum Thani Provincial Government Service Center) ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต (ชั้น 3 โซนเซ็นทรัล) ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี อย่างเป็นทางการในวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10.30 น.เป็นต้นไป

สมยศ แสงมณี / ปทุมธานี

Leave a Reply

%d bloggers like this: