จ.พิจิตร จัดประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม

จ.พิจิตร จัดประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม
วันที่ 20 สิงหาคม 2561 ที่ห้องประชุมหลวงพ่อเงิน วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร นางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดพิจิตร และจัดทำแผนส่งเสริมคุณธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่1/2561 เพื่อกำหนดคุณธรรมเป้าหมายขององค์กร อำเภอ ชุมชนซึ่งสอดคล้องกับอัตลักษณ์คุณธรรมขององค์กร การประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรม และการจัดทำแผนส่งเสริมคุณธรรม
จังหวัดพิจิตร ได้เริ่มขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมกันขับเคลื่อนไปสู่ความอยู่เย็นเป็นสุขของชุมชน ท้องถิ่น และจังหวัด โดยมุ่งเน้นในความดี ความงาม ความสุขที่มีอยู่ในแต่ละพื้นที่ ปัจจุบัน มีคณะทำงานขับเคลื่อนคุณธรรม จากปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ จำนวน 13 เครือข่ายคุณธรรม และทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนส่งเสริมคุณธรรม ความดีแบบเต็มพื้นที่ โดยดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

ส.ปชส.พิจิตร .. ข่าว/ภาพ
20 ส.ค. 61

Leave a Reply

%d bloggers like this: