ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กรมทหารพรานที่ 48 พบปะเยี่ยมเยียน “บุตรของกำลังพลที่มีความต้องการพิเศษ” ด้วยความห่วงใย

พ.อ.ภาคิน เกื้อกูล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 พ.ต.อ.หญิงนพวรรณ ถิระวุฒิ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา กรม ทพ.48 พร้อมด้วย กำลังพลของหน่วย พบปะพบปะ พูดคุย ให้กำลังใจ บุตรของกำลังพลที่มีความต้องการพิเศษฯ และให้คำแนะนำในการกำกับดูแลบุตรที่มีความต้องการพิเศษฯ อีกทั้งได้ให้คำแนะแนวทาง และข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงาน พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 มาตรา 33 การจ้างงานคนพิการเข้าทำงาน

ทั้งนี้ ในการพบปะดังกล่าว พ.ต.อ.หญิงนพวรรณ ถิระวุฒิ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา กรม ทพ.48 มอบเงินสงเคราะห์และได้มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค และบริโภคให้แก่กำลังพลที่มีบุพการีที่มีความทุพพลภาพ และบุตรที่มีความต้องการพิเศษ เพื่อเป็นการช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนในการดำเนินชีวิต

นราธิวาส/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: