ร้อยเอ็ด!!!!! ชาวอำเภอโพธิ์ชัยจัดบิ๊กเดย์(BigDay) “ร้อยเอ็ด พร้อมใจ ไทยโหวด”รณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งส.ส.ให้ได้ ร้อยละ 80%

เช้าวันที่ 9 พ.ค. 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.ที่ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด นายประดิษฐ์ ศรีประสิทธิ์ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ประจำเขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน พร้อมด้วย ดร.อุปกรณ์ ดีเสมอ กรรมการฯ จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ( Big Day) โดยการดำเนินงานของนายทัญญา แดนระเบียบ อนุกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่2 อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด และคณะ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน สื่อมวลชน รวมทั้งเครือข่ายต่างๆ จำนวน 200 คน เพื่อร่วมกันรณรงค์ ทำให้การเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งนี้ บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ภายใต้สโลแกน “ร้อยเอ็ด พร้อมใจ ไทยโหวด”
นายทัญญา แดนระเบียบ อนุกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่2 อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด รายงานว่า การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 นี้ จังหวัดร้อยเอ็ด มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้ 8 คน ใน 8 เขตเลือกตั้ง มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 1,058,843 คนเลือกตั้งใน 2,517 หน่วย

ตั้งเป้าหมายว่า ให้ชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้มากกว่าร้อยละ 75 บัตรเสียไม่เกินร้อยละ 2 สำหรับเขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วยประชากรที่มีสิทธิเลือกตั้ง ใน อ.จังหาร อ.เชียงขวัญ อ.โพธิ์ชัย ที่มีสิทธิ์ทั้งหมด และ พื้นที่บางส่วนใน อ.ธวัชบุรี ได้แก่ ต.หนองพอก ต.ธวัชบุรี ต.มะอึ และ อ.โพนทองบางส่วน ได้แก่ ต.คำนาดี ต.นาอุดม ต.อุ่มเม่า มีหน่วยเลือกตั้ง 371 หน่วย ประชากรผู้มีสิทธิ์ 136,000 คนเศษ
นายประดิษฐ์ ศรีประสิทธิ์ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ประจำเขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศ ร้อยละ 80 %ให้ประชาชาชนออกมาทำหน้าที่เลือกตั้ง ให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างมีคุณภาพ โดยพลเมืองคุณภาพ มีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง ในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนครั้งนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จะต้องใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ คือ แบบแบ่งเขต ใช้บัตรเลือกตั้ง สีม่วง แบบบัญชีรายชื่อ ใช้บัตรเลือกตั้ง สีเขียว ซึ่งบัตรแบบแบ่งเขต และบัญชีรายชื่อ เป็นคนละหมายเลข อาจทำให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเกิดความสับสน จึงได้มีการเน้นย้ำในเรื่อง บัตรเลือกตั้ง ให้ประชาชนเข้าใจให้มากที่สุด
ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องผู้มีสิทธิเลือกตั้งชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ให้มีความพร้อมในการเลือกตั้ง ทั้งในด้านบัตรประจำตัว กาให้ถูกตามสีของบัตรและจำนวนที่มีทั้งในแบบแบ่งเขต และบัญชีรายชื่อ อย่าให้มีการทำฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้ง หากมีก็ให้แจ้งสำนักงาน กกต.จังหวัด หรือสถานีตำรวจ เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ให้การเลือกตั้ง ส.ส. ในครั้งนี้ เป็นไปโดยสุจริต โปร่งใส เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย
ขอให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ รวมถึงสื่อมวลชนต่างๆ ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวน ให้ประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดทราบ และออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งให้มากที่สุด ถึงร้อยละ 80 ตามที่สำนักงาน กกต. ตั้งเป้าหมายไว้ ขอให้ชาวจังหวัดร้อยเอ็ด มีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง ส.ส.ในครั้งนี้ ตามสโลแกน “ร้อยเอ็ด พร้อมใจ ไทยโหวด”

ภาพ:ข่าว ผ่านเลนส์21102
โทร 093-458-9192

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link