ศรีสะเกษ !! ผู้ว่าฯศรีสะเกษเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี 2566 อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ที่หอประชุมโรงเรียนไตรมิตร ต.เสียว อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ นายสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี 2566 โดยมีนายสุวรรณ เนตเนติกุล นายอำาเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ นายวิชัย ศรีโพธิ์งาม เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ และนายจันทร์ โต๊ะสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสียว นำหัวหน้าส่วนราชจังหวัดในสังกัดกระทรวงเกษตรแสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสียว และประชาชนชาวตำบลเสียวจำนวนประมาณ 200 คน ร่วมในพิธืเปิดและรับบริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ประจำปี 2566 ภายในงานมีกิจกรรมประกอบไปด้วย
นายสุวรรณ เนตเนติกุล นายอำาเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ กล่าวว่า อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ เดิมขึ้นอยู่ในเขตการปกครองของอำเภออุทุมพรพิสัย

โดยแยกการปกครองจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอ เมื่อปี พ.ศ. 2537 มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเป็นอำเภอ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2550 แยกการปกครองออกเป็น 5 ตำบล 80 หมู่บ้าน ประกอบด้วย ตำบลโดด 25หมู่บ้าน ตำบลเสียว 17 หมู่บ้าน ตำบลผือใหญ่ 14 หมู่บ้าน ตำบลหนองม้า 12 หมู่บ้าน และตำบลอีเซ 12 หมู่บ้าน มีพื้นที่ประมาณ 71,518.75 ไร่ มีพื้นที่ทำการเกษตร จำนวน 54,699 ไร่ แบ่งเป็นปลูกข้าวนาปี 52,882 ไร่ ปลูกมันสำปะหลัง 1,614 ไร่ ปลูกอ้อยโรงงาน 45 ไร่ ปลูกปาล์มน้ำมัน 20 ไร่ และปลูกยางพารา 127 ไร่ มีประชากรทั้งสิ้น 23,591 คน แยกเป็น ชาย 11,812 คน และหญิง 11,779 คน โดยมีคำขวัญประจำอำเภอว่า “ถิ่นชนสองเผ่า ปลูกข้าวมะลิหอม พร้อมผ้าไหมงาม หัตถกรรมเสื่องลือ ฝีมือธูปสวย คนรวยน้ำใจ ป่าโนนใหญ่ล้ำค่า ปลอดสุรางานบุญ”

นายวิชัย ศรีโพธิ์งาม เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นการให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ห่างไกล ให้สามารถเข้าถึงบริการทางวิชาการ การแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจร และสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของเกษตรกร ในลักษณะบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างนักวิชาการเกษตรของหน่วยงานต่างๆในแต่ละสาขา เช่นด้านพืช สัตว์ ประมง ดิน และน้ำ โดยมีหน่วยงานเปิดให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่แก่เกษตรกรประกอบด้วย ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ และศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้บริการคลินิกพืช สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ ให้บริการคลินิกดิน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดศรีสะเกษ ให้บริการคลินิกประมง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ให้บริการคลินิกสหกรณ์ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ให้บริการคลินิกบัญชี โครงการชลประทานศรีสะเกษ ให้บริการคลินิกชลประทาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ ให้บริการคลินิกกฎหมาย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ให้บริการคลินิกเกษตรและสหกรณ์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษให้บริการคลินิกข้าว ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ศรีสะเกษ) ให้บริการคลินิกหม่อนไหม การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษ ให้บริการคลินิกยางพารา และสำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ และสำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ให้บริการด้านการอารักขาพืช และรับลงทะเบียนเกษตรกรผู้มาร่วมงาน ทั้งนี้เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตทางการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ตำบลเสียว อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ ต่อไป

ข่าว/ภาพ……บุญทัน-ปฐมพงษ์ ธุศรีวรรณ / ศรีสะเกษ

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: