อุบลฯนำจิตอาสาสร้างฝายชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติฯเนื่องในวันพืชมงคล

อุบลฯนำจิตอาสา สร้างฝายชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันพืชมงคล
วันนี้ ( 17 พ.ค.66) นายชลี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยสมาชิกจิตอาสา 904 และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโครงการฝายชะลอน้ำหนองบักหล้า เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา และเนื่องในวันพืชมงคล พ.ศ.2566 พร้อมร่วมปลูกหญ้าแฝก เพื่อการอนุรักษ์ดิน และป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน ที่ บริเวณหนองบักหล้า บ้านจิก หมู่ที่ 12 ตำบลแพงใหญ่ อำเภอหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี
โดยกองทัพบก อนุมัติจัดกิจกรรมงานด้านกิจการพลเรือนตามกลุ่มงานงบประมาณด้านกิจการพลเรือน รายการกิจกรรมเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ และรายการบริหารทรัพยากรเพื่อความมั่นคง มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาและปรับปรุงสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้มีแหล่งเก็บน้ำสำหรับเกษตรกรเพื่อการประกอบอาชีพ ป้องกันปัญหาการขาดแคลนน้ำของประชาชนอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักคิด ชุมชนเข้มแข็ง ประเทศชาติมั่นคง
มณฑลทหารบกที่ 22 ได้จัดสร้างฝายชะลอน้ำแบบคอนกรีต ขนาดกว้าง 100 เซนติเมตร ความยาว 20 เมตร และสูง 50 เซนติเมตร ณ บริเวณหนองบักหล้า บ้านจิก หมู่ที่ 12 ตำบลแพงใหญ่ อำเภอหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี จะทำให้ประชาชนในพื้นที่ประมาณ 5 หมู่บ้าน ได้รับประโยชน์ จากฝายชะลอน้ำแห่งนี้ การดำเนินงานครั้งนี้ ยังเป็นการขยายผลโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง ปี 2566 เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก หรือแล้งซ้ำซากอีกด้วย
จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยสมาชิกจิตอาสา 904 และจิตอาสาพระราชทาน ได้เดินทางไปที่โรงเรียนบ้านโนนจิก ร่วมมอบถังน้ำดื่ม และปรับปรุงภูมิทัศน์ ทาสีรั้วโรงเรียนบ้านโนนจิก ตำบลแพงใหญ่ อำเภอหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีทหารจากมณฑลทหารบกที่ 22 ร่วมกิจกรรมบริการพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วย
/////////////////////////////////////// ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดอุบลราชธานี / ข่าว.

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: