ปภ.เขต 3 ให้ความรู้การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา

วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 นางจรัส ใยเยื่อ ผอ.ศูนย์ ปภ. เขต 3 ปราจีนบุรี มอบนางมาละนี จินดารัตน์ ผอ.ส่วนยุทธศาสตร์และการจัดการ นำทีมวิทยากรให้ความรู้ด้านอัคคีภัย รวมถึงการฝึกดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ในสถานศึกษา โดยมีนางบังอร วิลาวัลย์ นายก อบจ.ปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม ณ หอประชุมโรงเรียนปราจีนกัลยาณี อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี การฝึกอบรมดังกล่าว เป็นโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรืออุบัติภัย ประจำปีงบประมาณ 2561 ดำเนินการโดย อบจ. ปราจีนบุรี กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนโรงเรียนปราจีนกัลยาณี จำนวน 120 คน มีการให้ความรู้พื้นฐานด้านอัคคีภัย ฝึกปฏิบัติในการระงับอัคคีภัยในเบื้องต้น และอพยพหนีไฟในโรงเรียน รวมถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พรบ.ปภ. ปี 50 เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันอัคคีภัย และหลักการอพยพหนีไฟ ลดอัตราการเสี่ยงต่อการเกิดเหตุอัคคีภัย ป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัย

Leave a Reply

%d bloggers like this: