สระบุรี.กลุ่มเครือข่ายภาคประชาชนสระบุรียื่นข้อเรียกร้องคัดค้านร่างผังเมือง เครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดสระบุรียื่นข้อเรียกร้องและแสดงเจตนารมณ์คัดค้านร่างผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี เอื้อประประโยชน์ให้เกิดการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมโดยไม่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

วันที่ 21 ส.ค.61 เวลา17.30น. นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พันเอกเพิ่มศักดิ์ ขุนโขลน รอง กอ.รมน.จ.สระบุรี นายสุชน ภัยธิราช ปลัดจังหวัดสระบุรี พร้อมส่วนราชการผังเมืองจังหวัดสระบุรีลงมารับหนังสือข้อเรียกร้องจากเครือข่ายภาคประชาชนที่เอื้อประโยชน์ให้เกิดการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมสร้างความเดือดร้อนของประชาชนต่อผลกระทบต่อการผลิตอาหาร และแหล่งท่องเที่ยว เกษตรกรรม อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน
กลุ่มเครือข่ายภาคประชาชนและมวลชนกว่า 100 คนร่วมคัดค้านผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี ณ หน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี เดิมเคยยื่นหนังสือให้กับท่านผู้ว่าราชการคนก่อนได้ได้รับฟังคิดเห็นของภาคประชาชนโดยได้แต่งตั้งตัวแทนภาคประชาชนเป็นกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองจังหวัดสระบุรีจำนวน 5 ท่าน และเปิดเวทีระดับจังหวัดรับฟังความคิดเห็นที่ให้มีผลการรับฟังความคิดเห็นภาคแระชาชนผ่านกานพิจารณาจากคณะที่ปรึกษาผังเมืองจังหวัดสระบุรีปรากฏว่าร่างผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี ส่งกลับมามีประเด็นที่แตกต่างบางเรื่องที่สำคัญที่สุดคือร่างข้อกำหนดที่ 20 ที่กำหนดให้โรงงานเดิมก่อนประกาศผังเมืองร่วม เมื่อวันที่ 13 มกราคม2555สามารถขยายกิจการได้ 1 เท่าตัวบนที่ดินที่ได้มาก่อนขยายโรงงานได้ทุกโรงงานแต่ภาคประชาชนเห็นด้วยกับกฎหมายกระทรวงที่บังคับใช้ในปัจจุบันที่อนุญาตโรงงานเดิมที่เปิดก่อนประกาศผังเมืองสามารถขยายได้หนึ่งเท่าบนที่ดินที่ได้มาก่อนประกาศผังเมือง13มกราคม2555โดยพิจารณาให้เฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ในวันนี้ภาคประชาชนได้ทราบข่าวจึงได้ขอพบโยธาธิการจังหวัดสระบุรีเพื่อคัดค้านประเด็นดังกล่าว และที่มีข้อสงสัยอีกหลายประเด็นพร้อมจะคัดค้านในการแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ทุกเวทีแต่ปรากฏว่าเรื่องดังกล่าวยังสามารถผ่านการพิจารณาจากคณะผังเมืองทั้งๆที่คณะที่ปรึกษาผังเมืองภาคประชาชนแจ้งให้ทราบเรื่องดังกล่าวมีมติที่ประชุมให้คงข้อกำหนดที่20โดยให้มีการพิจารณาโรงงานที่เหมาะสมเหมือนกันกฎหมายที่บังคับใช้ปัจจุบันให้สอดคล้องกับรายงานที่ประชุมที่บันทึกแสดงความคิดเห็นที่ทุกท่านระบุให้มีการพิจารณาโรงงานที่เหมาะสมตามที่ระบุบันทึกมติประชุมใช้โรงงานเดิมสามารถขยายได้ในบนพื้นที่โรงงานเดิมได้1เท่าบนที่ดินที่ได้มาก่อนประกาศผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี
จากนั้นนายทิสา ปราโมชย์ ได้อ่านจดหมายเปิดผนึกจากตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดสระบุรีทั้ง 13 อำเภอที่มาร่วมชุมนุมยื่นหนังสือผ่านนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เพื่อมอบให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเพื่อนำเสนอต่อคณะที่ปรึกษาผังเมือง เพื่อพิจารณา จากนั้นผู้แทนภาคประชาชนได้ถ่ายรูปหมู่ พร้อมจะมา ทวงถามและติดตามผลในครั้งนี้ต่อไป

ชาญวิทย์ คำนวนวุฒิ จังหวัดสระบุรี
โทร 0654348988

Leave a Reply

%d bloggers like this: