พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงเปิดนิทรรศการ “ผ้ายกพัตราภรณ์ล้ำค่า ภูษาสองแผ่นดิน” ณ โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาการท่องเที่ยวและสหวิทยาการสมุย มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 18.19 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จไปยังโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาการท่องเที่ยวและสหวิทยาการสมุย มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทรงเปิดนิทรรศการ “ผ้ายกพัตราภรณ์ล้ำค่า ภูษาสองแผ่นดิน” ซึ่งสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม และหน่วยงานด้านศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 17 – 19 พฤษภาคม 2566 โดยการจัดเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการประชุมวิชาการสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 เพื่อจัดแสดงผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง นำไปสู่การสร้างความตระหนักรู้และให้เห็นถึงความสำคัญในการเผยแพร่ อนุรักษ์ความเป็นอัตลักษณ์ของศิลปวัฒนธรรมแต่ละท้องถิ่นให้ดำรงคงอยู่สืบไป

สำหรับนิทรรศการ “ผ้ายกพัตราภรณ์ล้ำค่า ภูษาสองแผ่นดิน” จัดแสดงผลงานเกี่ยวกับมรดกสิ่งทอที่ล้ำค่า สะท้อนถึงภูมิปัญญาการทอผ้าโบราณทั้ง 4 ภูมิภาคของประเทศไทย ที่มีความโดดเด่น งดงาม รวมถึงผ้ายกของอินโดนีเซีย ที่เป็นภูมิปัญญาการทอผ้าโบราณใช้ในโอกาสพิเศษ อาทิ งานเฉลิมฉลอง และงานมงคลต่างๆ ส่วนของผ้าไทยในสมัยโบราณมีแหล่งผลิตที่สำคัญภาคใต้ อาทิ ผ้ายกพุมเรียง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผ้ายกเกาะยอ จังหวัดสงขลา ผ้ายกนาหมื่นศรี จังหวัดตรัง โดยผ้ายกแต่ละภูมิภาคสะท้อนถึงมรดกสิ่งทอตามถิ่นที่อยู่และกลุ่มชนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ในส่วนผ้ายกภาคกลาง สะท้อนถึงมรดกความหลากหลายของกลุ่มชนในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ทั้งการย้อมสี การใช้สีธรรมชาติ อาทิ ผ้าขาวม้า จังหวัดกาญจนบุรี ผ้าบาติกลายมลายู จังหวัดเพชรบุรี ผ้าใช้ในราชสำนักของ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในส่วนของภาคเหนือ จัดแสดงเกี่ยวกับผ้าในวัฒนธรรมพุทธศาสนาของชาวล้านนา อาทิ อาสนะ ตุง การแต่งกายของกลุ่มชาติพันธุ์ชนเผ่า

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง มีการดำเนินงานร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนงานอนุรักษ์ เผยแพร่ ส่งเสริม เชิดชู และพัฒนางานด้านศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการแก่ชุมชน ท้องถิ่นสู่ระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เป็นที่ยอมรับของสังคม

ในการนี้นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยผู้พิพากษา ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้องร่วมเฝ้ารับเสด็จ.

หัวหน้าศูนย์ข่าว เรื่องจริงผ่านเลนส์ สุราษฎร์ธานี / รายงาน

คุณณรงค์ชัย ชลาลักษ์

ปชส.สฎ

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: