นครนายก – รองผู้ว่าฯ นครนายก นำข้าราชการและประชาชน หิ้วปิ่นโตเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ที่ศาลาการเปรียญวัดช้าง ต.บ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก นายวิชัย บุญมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธาน พร้อมด้วย นายบรรพต รัตนเกตุ นายอำเภอบ้านนา หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอบ้านนา ข้าราชการ พนักงาน และประชาชน ร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จังหวัดนครนายก ภายใต้แนวคิด “ครอบครัวหิ้วตะกร้า ศรัทธาอิ่มบุญ อุดหนุนชุมชน” โดยมี พระครูโสภณนาคกิจ เจ้าคณะอำเภอบ้านนา เจ้าอาวาสวัดช้าง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และแสดงพระธรรมเทศนา

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้พุทธศาสนิกชนได้ทำบุญ สมาทานศีล (รับศีล) ฟังพระธรรมเทศนา เจริญจิตภาวนา สวดมนต์ ถวายสังฆทาน เป็นการฟื้นฟูประเพณีการเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ และกระตุ้นเตือนให้พุทธศาสนิกชนยึดมั่นในพระพุทธศาสนา นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางการดำเนินชีวิต เพื่อให้เกิดความสุขแก่ตนเอง สังคม และประเทศชาติ โดยส่งเสริมการนำพลัง “บวร” บ้าน-วัด-โรงเรียน มาเพิ่มเติมบทบาทของวัด ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมสำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชน เพื่อให้ดำรงตนให้ถูกต้องตามหลักธรรมทางศาสนาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสังคม พร้อมทั้งรณรงค์ส่งเสริมให้คนไทยเข้าวัดวันธรรมสวนะ (วันพระ) เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ..

อำพล เทียนงาม นครนายก

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: