กธจ.แพร่ “เป็นปลื้ม” กับ ทต.ช่อแฮ และ อบต.บ้านเหล่า ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน มีความคุ้มค่า

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ที่ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่ นายพิฆเนศ ต๊ะปวง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตราชการที่ 16 ในฐานะประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดแพร่ ได้มีการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดแพร่ (ก.ธ.จ.แพร่) ครั้งที่ 1/2566 โดยมี ว่าที่ร้อยตรีภาคิน ชมภูพันธ์ รองกรรมการธรรมบาลจังหวัดแพร่ และ นายพิทักษ์ บุณยเวทย์ ที่ปรึกษา ด้านวิชาการ นายธีรพงษ์ ธงออน ที่ปรึกษา ด้านประชาสัมพันธ์ ,นายจตุพร จันตา เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการพิเศษ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดแพร่ พร้อมเจ้าหน้าที่ ฯ เป็นตัวแทน ผอ.ปปช.ประจำจังหวัดแพร่ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุม

หลังจากนั้นทางคณะฯ ได้ลงพื้นที่สอดส่องโครงการงบประมาณเงินอุดหนุนๆ จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการปรับปรุงช่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากชุมชนตำบลช่อแฮ ตำบลช่อแฮ เทศบาลตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ งบประมาณ 5,148,000 บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ เทศบาลตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยมี นายอดุลย์ ไหล่ทุ่ง นายกเทศมนตรี พร้อมคณะบริหาร นายจรัสฤทธิ์ โยธกุลสิริ ผู้อำนวยการกองช่างฯ นางดวงพร รองเดช ปลัดเทศบาล พร้อมคณะบริหารเจ้าหน้าที่เทศบาลฯให้การต้อนรับและลงไปดูโครงการปรับปรุงช่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากชุมชนตำบลช่อแฮ ตำบลช่อแฮ เทศบาลตำบลช่อแฮ ฯ

นายอดุลย์ ไหล่ทุ่ง กล่าวว่า สำหรับรายละเอียดโครงการแบ่งเป็น 1.งานวางท่อประปาขนาด 8 นิ้ว 6 นิ้ว 4 นิ้ว และท่อ 2 นิ้ว ตามลำคับ โดยมีระยะความยาวรวม 5,780 เมตร 2.งานติดตั้งประตูน้ำใต้ดิน ,แอร์วาล์วกันน้ำตึกลับ(hammer pressure ) หัวดับเพลิงหัวแกะ 3.งานติดตั้งประตูน้ำบนดิน ,ประตูน้ำกันกลับมีระบาย ,ประตูน้ำก้านโยก 4.งานประสานท่อเมนต์ท่อประปาเดิมเข้าท่อประปาใหม่ เพื่อรองรับการเปลี่ยนใช้ท่อประปาใหม่ทั้งหมด เมื่อมีการเชื่อระบบทั้งตำบลเสร็จสิ้น 5.วงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้หรือได้รับ 5,148,000 บาท 6.วงเงินค่าก่อสร้างที่ได้ลงนามในสัญญาจ้าง 3,940,000 บาทและมีงบประมาณหลือจ่ายอีกล้านกว่าบาท แบะได้ทำโครงการฯ เพื่อจะใช้เงิน จากกรมส่งเสริม ฯ แล้วคาดว่าจะใช้เวลาไม่นานคงจะได้ดำเนินการโครงการต่อ ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลช่อแฮต่อไป

ต่อมาทางคณะฯ ลงพื้นที่สอดส่องโครงการงบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่อำเภอสูงเม่น จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการก่อสร้างถนนคอนรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พร.ถ.51-009 สายทาง คลองส่งน้ำสายใหญ่ คลองซอย 30 R-LMC หมู่ที่ 1 บ้านเหล่าเหนือ ตำบลบ้านเหล่า ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 2,250 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,250 ตารางเมตร งบประมาณ 6,391,600 บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยมี สิบเอกวินัย เทพสาธร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า พร้อมคณะผู้บริหาร นายพงษ์พันธ์ุ ชัยวิรัช ผู้อำนวยการกองช่าง พร้อมเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ

สิบเอกวินัย เทพสาธร กล่าวว่า ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ได้เห็นความสำคัญของพี่นกประชาชนในการสัญจร ในพื้นที่ ซึ่งเส้นทางนี้สามารถใช้เชื่อมหลายตำบลบ้านและเกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนชาวแพร่เป็นอย่างมาก

นายพิฆเนศ ต๊ะปวง กล่าวว่า วันนี้ได้มาส่อดส่องโครงการในพื้นที่จังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ และอำเภอสูงเม่น ซึ่ง โครงการแรกเป็นของเทศบาลตำบลช่อแฮ เป็นโครงการงบประมาณเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครอง จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการปรับปรุงช่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากชุมชนตำบลช่อแฮ ตำบลช่อแฮ เทศบาลตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ งบประมาณ 5,148,000 บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ เทศบาลตำบลช่อแฮ วงเงินค่าก่อสร้างที่ได้ลงนามในสัญญาจ้าง 3,940,000 บาทและมีงบประมาณหลือจ่ายอีกล้านกว่าบาท และได้ทำโครงการเพิ่มอีกนับว่า ทาง
คณะผูบริหารเทศบาลตำบลช่อแฮมีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

สำหรับโครงการของที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ทาง คณะผู้บริหาร ซึ่งมีวิสัยทัศน์ได้มองเห็นปัญหาและหาทางแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน มีเส้นทางสัญจรได้เพิ่มมากขึ้น สามารถเชื่อมโยงไปหลายตำบล นับว่าเป็นโครงการที่เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมาก ทั้งสองหน่วยงานคือ เทศบาลตำบลช่อแฮ และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
ได้รับคำชมจากคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดแพร่ ว่าใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน มีความคุ้มค่าเป็นอย่างมาก

ญาณัจฉรา โชติถนอมกิจ
ราเชนทร์ โชติถนอมกิจ

แพร่….รายงาน

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: