ม.อุบลฯมอบเกียรติบัตรและป้ายโครงการหอพักสีขาว “หอพักปลอดภัย ไร้อบายมุขและยาเสพติด”

ม.อุบลฯ มอบเกียรติบัตรและป้ายโครงการหอพักสีขาว
“หอพักปลอดภัย ไร้อบายมุขและยาเสพติด”
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย งานบริการ สวัสดิการและสวัสดิภาพนักศึกษา สำนักงานพัฒนานักศึกษา จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและป้ายโครงการหอพักสีขาว “หอพักปลอดภัย ไร้อบายมุขและยาเสพติด” ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 26 หอพัก ที่เข้าร่วมโครงการที่ผ่านข้อกำหนดมาตรฐานและข้อกำหนดเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการดำเนินงานหอพักสีขาวกำหนด โดยมี ดร.จรวยพร แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวขอบคุณและมอบเกียรติบัตรพร้อมป้ายโครงการหอพักสีขาวให้แก่เจ้าของ/ผู้จัดการหอพักเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ เมื่อวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 ณ ชั้น 3 ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร อาคารสำนักงานอธิการบดี
ดร.จรวยพร แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า งานบริการ สวัสดิการและสวัสดิภาพนักศึกษา สำนักงานพัฒนานักศึกษา ได้จัดทำโครงการหอพักสีขาวปลอดภัยไร้อบายมุข และยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2566 โดยการเชิญหอพักเอกชนรอบพื้นที่มหาวิทยาลัยเข้าเป็นเครือข่ายหอพักสีขาว โดยมีคณะกรรมการดำเนินงานหอพักสีขาวลงพื้นที่ทำการตรวจประเมิน มาตรฐานหอพักตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 ในการบริหารจัดการหอพักให้มีประสิทธิภาพ มีความสะดวก มีสวัสดิภาพ มีความปลอดภัย ห่างไกลอบายมุขและยาเสพติด เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครองและนักศึกษาที่เข้าพักอาศัยภายในหอพัก ซึ่งโครงการหอพักสีขาวในปีนี้ ได้รับความร่วมมือจากเจ้าของ/ผู้จัดการหอพักเอกชนเข้าร่วมโครงการและผ่านการตรวจประเมิน จำนวน 26 หอพัก ได้แก่ หอพักชมดาว หอพักบอสเรสซิเด้นซ์ หอพักท้อปวัน หอพักพรอนันต์ หอพักพีระนุชเพลส หอพักใบตังแมนชั่น หอพักบัณฑิต หอพักชมจันทร์ หอพักไอเวอรี่ หอพักบัณฑิตแมนชั่น หอพักสวัสดีอาพาร์ทเม้นต์ หอพักวนาสน หอพักหญิงธารารัตน์ หอพักสีลาแมนชั่น หอพักดอกไม้เพลส หอพักสันติสุขแมนชั่น หอพักพนัตรวี หอพักเกตุศิริ หอพักศิริเพลส หอพักสุขเสมอแมนชั่น หอพักจตุพร หอพักมยุรีแมนชั่น หอพักทวีชัยแมนชั่น หอพักหญิงวีระพร หอพักหญิงยวีระพร 1 และหอพักพรกมลแมนชั่น
ทั้งนี้ โครงการหอพักสีขาวปลอดภัยไร้อบายมุข และยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2566 เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจและกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่มุ่งเน้นบริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่สังคม การจัดบริการ สวัสดิการ และสวัสดิภาพให้แก่นักศึกษา เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย และยังเป็นอีกหนึ่งพันธกิจของสำนักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
//////////////// ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดอุบลราชธานี / ข่าว.

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: