อุบลฯจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อเตรียมจัดโครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ


วันนี้ (26 พ.ค.66) นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดนำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ จิตอาสา 904 จิตอาสาจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อเตรียมการจัดโครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ และทำความสะอาดตลอดเส้นทางการจัดโครงการ ณ บริเวณลานขวัญเมือง (ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีหลังเก่า) จังหวัดอุบลราชธานี
ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับแจ้งจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี ว่าได้กำหนดจัดโครงการ เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานี ได้กำหนดดำเนินโครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566 เวลา 05.00 น. เพื่อนำเงินรายได้เข้ามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์และมูลนิธิชัยพัฒนา
โครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 จังหวัดอุบลราชธานี กำหนดจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเถลิงถวัลยราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี และราชอาณาจักรไทย เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562
ซึ่ง กระทรวงมหาดไทย กำหนดให้แต่ละจังหวัดดำเนินกิจกรรมตลอดเดือนพฤษภาคม เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชน ประชาชน ได้ออกกำลังกาย และเพื่อนำเงินรายได้จากการดำเนินงานเป็นทุนในการช่วยเหลือเด็ก เยาวชน และประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
////////////////////// ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดอุบลราชธานี / ข่าว.

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: