ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรที่จ.อุบลฯ

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
วันนี้ (30 พ.ค.66) นายทัศพันธ์ พงษ์เภตรา ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่ 14 และคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ติดตามสอดส่องโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโครงการแก้มลิงหนองเอาะพร้อมอาคารประกอบ ที่บ้านไผ่ ตำบลกุดยาลวน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายภัทรพล สารการ นายอำเภอตระการพืชผล นายเทพประทาน เกษมสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดยาลวน นายนักรบ อ่อนอุระ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายอรรธกร นนทดี วิศวกรชลประทาน โครงการชลประทานอุบลราชธานี ร่วมให้การต้อนรับและมีนายไชยกาจญ์ สภะเกษ วิศวกรชลประทานชำนาญการพิเศษ เป็นผู้กล่าวรายงาน
โครงการแก้มลิงหนองเอาะพร้อมอาคารประกอบ ที่บ้านไผ่ ตำบสกุดยาลวน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี มีความสำคัญและความเป็นมากล่าวคือ เนื่องจากหนองน้ำเดิมตื้นเขินไม่สามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งได้ ทำให้ราษฎรในหมู่บ้านขาดแคลนน้ำเพื่อทำการเกษตร ซึ่งภายหลังการขุดลอกหนองน้ำและก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ จะสามารถให้เกษตรกรและราษฎรในหมู่บ้านได้รับประโยชน์ โดยมีแหล่งน้ำเพื่อทำการเกษตรตามแนวขอบลำห้วยพื้นที่ใกล้เคียง วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อการบริหารจัดการเขตพื้นที่แก้มลิง เพิ่มศักยภาพและอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรน้ำในเขตพื้นที่แก้มลิง และเพื่อกักเก็บน้ำให้เป็นแหล่งน้ำตันทุนเพื่อทำการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ พื้นที่ที่รับผลประโยชน์ 200 ไร่ จำนวน 100 ครัวเรือน สามารถกักเก็บน้ำได้ประมาณ 150,000 ลบ.ม. งบประมาณ 25,000,000 บาท ดำเนินงานโดย โครงการชลประทานอุบลราชธานี สิ้นสุดการดำเนินงาน วันที่ 30 ก.ย.66 โดยในปัจจุบันนี้โครงการแก้มลิงหนองเอาะได้ดำเนินการโครงการแล้ว 90 %
///////////////////// ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดอุบลราชธานี / ข่าว.

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: