พช.ตะพานหิน จังหวัดพิจิตรดำเนินโครงการ ” 1 หมู่บ้าน 1 ทางนี้มีผล” ผู้คนรักกัน

🍅🥬 พช.ตะพานหิน จ.พิจิตร ดำเนินโครงการ “1 หมู่บ้าน 1 ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบ 100 ปี วันประสูติ (6 พฤษภาคม 2566) 🌶🌾
🗓 วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566
⏰️ เวลา 09.00 น.
🌿 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดโครงการ “1 หมู่บ้าน 1 ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบ 100 ปี วันประสูติ (6 พฤษภาคม 2566) โดยมีนายศุภชัย สุพรรณทอง พัฒนาการจังหวัดพิจิตร กล่าวรายงาน และผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย นางชุลี อัศวพิชยนต์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพิจิตร และคณะกรรมการฯ นายไชยยา สมถวิล ปลัดจังหวัดพิจิตร นายกิตพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน นางสาวปิยะฉัตร ไพชนม์ นายอำเภอตะพานหิน นางสาวเชาวลีย์ เพชรรัตน์ พัฒนาการอำเภอตะพานหิน พัฒนาการอำเภอ 11 อำเภอ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด/อำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น เครือข่ายโคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ผู้นำ กลุ่มองค์กร นักสื่อสารสังคมตำบลวังหลุม และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้


🍆 การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบ 100 ปี และเป็นการต่อยอดขยายผล การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับชุมชน โดยมีกิจกรรมดังนี้


🔸️การมอบพันธุ์ไม้มงคลให้แก่ผู้นำชุมชนของตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน เพื่อนำไปปลูกขยายผลในชุมชน
🔸️กิจกรรมร่วมกันปลูกพืชผักสวนครัว และไม้ผล เพื่อเป็นแหล่งอาหารให้ประชาชนในพื้นที่ต่อไป
📌ณ โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร หมู่ที่ 4 ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
📌 บริเวณถนนสองข้างทางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
🌿อำเภอตะพานหิน ถิ่นชะอมไร้หนาม งามหลวงพ่อโต งานประเพณีกำฟ้า ทอผ้าป่าแดง🛍

✅ทั้งนี้ การปฏิบัติเป็นไปตามมาตราการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ตามที่กำหนดอย่างเคร่งครัด


📷 เรียบเรียงข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตะพานหิน

ศูนย์ข่าวเรื่องจริงผ่านเลนส์ จังหวัดพิจิตร รายงาน

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: