มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น จัดอบรมผลิตสื่อการสอนรูปแบบ metaverse การสร้างห้องเรียนบนโลกเสมือนจริง


วันที่ 7 มิถุนายน 2566 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ก้าวล้ำเทคโนโลยี จัดอบรมพัฒนาบุคคลากร อาจารย์ ในการบูรณาการผลิตสื่อการสอนรูปแบบ metaverse การสร้างห้องเรียนบนโลกเสมือนจริง ที่ชั้น 3 ห้อง Lecture 1 อาคาร President มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี รศ.ดร.วีระศักดิ์ จินารัตน์ อธิการบดีกิตติคุณมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฯในครั้งนี้
อาจารย์ รุจิรา กุลวงศ์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้กระบวนทัศน์ของการจัดการศึกษาในยุคปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก การจัดการศึกษาหากนับย้อนอดีตไปนั้น จะสังเกตได้ว่ามีนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นอยู่เสมอในสังคมแห่งการศึกษาเรียนรู้ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เป็นสังคมแห่งโลกในยุคดิจิตอล
ดังนั้นสื่อการเรียนแบบห้องเรียนเสมือนจริง จึงเป็นนวัตกรรมอีกทางเลือกหนึ่งภายใต้กระแสความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งในการสร้างรูปแบบทางการเรียนรู้แบบออนไลน์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่จะเสริมสร้างประสิทธิภาพทางการเรียนรู้ของผู้เรียนและผู้สอนให้เกิดขึ้นในยุคแห่งสังคมเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการจัดการอบรมพัฒนาบุคคลากร อาจารย์ ในการบูรณาการผลิตสื่อการสอนรูปแบบ metaverse การสร้างห้องเรียนบนโลกเสมือนจริง ในครั้งนี้ มีบุคคลากร อาจารย์ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น เข้ารับการอบรมฯ ประมาณ 55 คน
///////////////// ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดอุบลราชธานี / ข่าว.

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link