จังหวัดร้อยเอ็ด !!!!!ประเมินผลงานและคัดเลือกหมู่บ้านแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ลงพื้นที่คัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2566

จังหวัดร้อยเอ็ด !!!!!ประเมินผลงานและคัดเลือกหมู่บ้านแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ลงพื้นที่คัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2566

วันที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. ที่ทำการกำนันบ้านแคนใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลแคนใหญ่ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด และเวลา 13.30 น. ที่หอประชุมโรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์ บ้านโป่ง หมู่ที่ 3 ตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานและคัดเลือกหมู่บ้านแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2566 ระดับจังหวัด พร้อมคณะกรรมการจากหลายภาคส่วนรวม 9 คน ลงพื้นที่ตรวจประเมินผลงานและคัดเลือกหมู่บ้าน โครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2566 ระดับจังหวัด โดยมี นายอำเภอ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ปลัดอำเภอ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น กลุ่มอาชีพ และประชาชนในพื้นที่ ให้การต้อนรับ พร้อมนำเสนอข้อมูล ตอบข้อชักถาม และนำดูผลการดำเนินการ

ทั้งนี้ รองผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด กล่าวว่า โครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2566 เป็นนโยบายของกรมการปกครอง ที่จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นและเสริมสร้างบทบาทการทำงานของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) คณะกรรมการกลางหมู่บ้าน อาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) เพื่อเป็นการต่อยอดการพัฒนาในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านอย่างยั่งยืน รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน ตลอดจนสร้างความตระหนักและประชาสัมพันธ์ผลงานให้สาธารณชนรับทราบอย่างแพร่หลายในระดับพื้นที่ ซึ่งรางวัลจะแบ่งออกเป็น 4 รางวัล คือ ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับภาค สำหรับจังหวัดร้อยเอ็ด มีอำเภอที่เข้ารับการคัดเลือก 6 อำเภอ ประกอบด้วย 1.บ้านแคนใหญ่ ตำบลแคนใหญ่ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 2.บ้านโป่ง ตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี 3.บ้านผือฮี ตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน 4.บ้านม่วงลาด ตำบลบ้านแจ้ง อำเภอจังหาร 5.บ้านหญ้าหน่อง ตำบลจำปาขัน อำเภอสุวรรณภูมิ และ 6.บ้านโคกกลาง ตำบลหนองฮี อำเภอหนองฮี เพื่อชิงรางวัลในระดับจังหวัด พร้อมรับโล่ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทย

!!!!!!
ภาพ:ข่าว ผ่านเลนส์ 21102
โทร 093-458-9192

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link