ปทุมธานี ผู้ว่าฯปทุมธานี บวงสรวงสักการะเสาหลักเมืองจังหวัดปทุมธานีและพิธีอัญเชิญพระปทุมธรรมราชขึ้นประดิษฐาน ณ หอพระปทุมธรรมราช

ปทุมธานี
ผู้ว่าฯปทุมธานี บวงสรวงสักการะเสาหลักเมืองจังหวัดปทุมธานีและพิธีอัญเชิญพระปทุมธรรมราชขึ้นประดิษฐาน ณ หอพระปทุมธรรมราช
วันนี้ (23 ส.ค.61) เวลา 08.29 น. ที่ ศาลหลักเมือง ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานพิธีบวงสรวงสักการะเสาหลักเมืองจังหวัดปทุมธานีและพิธีอัญเชิญพระปทุมธรรมราชขึ้นประดิษฐาน ณ หอพระปทุมธรรมราช โดยมี นายมนสิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายเมธี เลขานุกิจ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปทุมธานี นายพรชัย เอื้อวิริยวงศ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดธัญบุรี นางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ประชาชน ชาวจังหวัดปทุมธานี ร่วมกันประกอบพิธีบูชามเหศักดิ์หลักเมือง ที่บริเวณศาลหลักเมืองปทุมธานี
เสาหลักเมืองจังหวัดปทุมธานีได้จัดสร้างขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2519 สืบเนื่องจากเมื่อครั้ง ท่านสุธี โอบอ้อม ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ได้พิจารณาเห็นว่า ปทุมธานีมีความเป็นถิ่นฐานบ้านเมือง มาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน แต่ยังไม่มีหลักเมือง ที่เป็นปูชนียสถานอันมั่นคง เป็นที่สักการบูชาและรวมใจ ขอชาวปทุมธานีมาก่อน จึงได้ร่วมกับข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวจังหวัดปทุมธานี บริจาคทรัพย์ เพื่อทำการสร้างศาลหลักเมือง และหลักเมือง ตามรูปแบบของกรมศิลปากร

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงพระสุหร่ายและทรงเจิมยอดหลักเมือง เมื่อวันที่ 10สิงหาคม 2521 ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต และพระราชทานให้นำมาประดิษฐาน ณ ศาลหลักเมืองจังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2521 โดย พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้กรุณาเป็นประธานในพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองจังหวัดปทุมธานี ในวันเดียวกันนี้ เมื่อ 40 ปีก่อน

ในโอกาสวันมหามงคลนี้ จังหวัดปทุมธานีขอนำฤกษ์ชัย ความเป็นสิริมงคล จัดพิธีอัญเชิญพระปทุมธรรมราชขึ้นประดิษฐาน ณ หอพระปทุมธรรมราช ซึ่งชาวจังหวัดปทุมธานีได้พร้อมใจกัน จัดสร้างพระปทุมธรรมราช (องค์จำลอง) เนื่องในโอกาสครบรอบ 118 ปี การจัดสร้าง “พระปทุมธรรมราช” พระพุทธรูปประจำจังหวัดปทุมธานี เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ไพศาล เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 โดย สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นประธาน และฝ่าพระบาททรงเบิกเนตรด้วยพระองค์ เมื่อ 20 กรกฎาคม 2561 ณ วัดราชบพิธ สถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร และเพื่อเป็นการน้อมรำลึกใน พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พระองค์ได้พระราชทานนาม “พระปทุมธรรมราช” ยังความปลื้มปิติ แก่พสกนิกรชาวจังหวัดปทุมธานี ตราบถึงปัจจุบัน
ดังนั้น 23 สิงหาคม ของทุกปี จึงเป็นประเพณีสำคัญ ที่ชาวจังหวัดปทุมธานี จะได้พร้อมใจกัน สืบสานประเพณีปฏิบัติที่ดีงาม ประกอบพิธีบวงสรวงสักการะหลักเมืองจังหวัดปทุมธานี อันเป็นศูนย์รวมน้ำใจของชาวปทุมธานี และบูชาพระปทุมธรรมราช เพื่อความเป็นสิริมงคล ความร่มเย็นเป็นสุข และความรุ่งเรืองสถาพรสืบไป

สมยศ แสมณี / ปทุมธานี

Leave a Reply

%d bloggers like this: