#เขตประเวศ ประชุมคณะกรรมการชุมชน ชี้แจงการดำเนินการตามโครงการ ” ไทยนิยม ยั่งยืน”ของชุมชน..

#เขตประเวศ ประชุมคณะกรรมการชุมชน ชี้แจงการดำเนินการตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน”ของชุมชน..

ที่ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานเขตประเวศ วันนี้( 23 ส.ค.61 ) เวลา 13.00 น. นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการเขตประเวศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 8/2561 โดยมี ผู้บริหารเขต ประธานชุมชน ตัวแทนประธานชุมชน กรรมการบริหารและพัฒนาท้องถิ่นเขตประเวศ สัสดีเขตประเวศ ประธานสภาวัฒนธรรม เขตประเวศ หัวหน้าสถานีดับเพลิงย่อยประเวศ ผู้อำนวยการการศึกษานอกระบบ เขตประเวศ ผู้แทนร้อยรักษาความสงบเขตประเวศ ผู้แทนสำนักงานสวัสดิการพื้นที่ 3 หมวดการทางคันนายาว ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข 22 ศูนย์สาธารณสุข 57 ผู้แทนโรงพยาบาลสิรินธร ผู้แทนไฟฟ้านครหลวงเขตประเวศ ผู้แทนจากสถานีตำรวจนครบาลพระโขนง สถานีตำรวจนครบาลประเวศ สถานีตำรวจนครบาลอุดมสุขและบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) จำกัด และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม..

นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการเขตประเวศ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงเรื่องของการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน โดยข้อมูลภาพรวมการดำเนินการของโครงการจำนวนชุมชนที่ได้รับงบประมาณดำเนินโครงการไทยนิยมยั่งยืนจำนวน 43 ชุมชน 55 โครงการ คิดเป็นเงิน 8,141,100 บาท ( แปดล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน ) แบ่งเป็นด้านเศรษฐกิจ 9 โครงการ ด้านสังคม 1 โครงการ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม จำนวน 2 โครงการ ด้านสาธารณ ประโยชน์ โครงการซ่อมแซมสาธารณ ประโยชน์ ป้องกันอัคคีภัย โครงการซ่อมแซมปรับปรุงเสียงตามสายในชุมชนจำนวน 43 โครงการ..

สำหรับ ปัญหาของชุมชนในพื้นที่เขตโดยภาพรวมจากการเปิดเวที 10 อันดับแรก ได้แก่ ปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างในชุมชน ขอให้ติดตั้งกล้ อง CCTV ปรับปรุงท่อระบายน้ำและปรับปรุงถนนภายในชุมชน ขอให้เจ้าหน้าที่กวดขันการลักลอบทิ้งขยะ ปัญหายาเสพติดในชุมชน ขอให้ปรับปรุงถนนภายในชุมชน ขอให้ขุดลอกคูคลอง ขอให้ตรวจสอบแหล่งมั่วสุมของวัยรุ่นในชุมชน ขอให้ขยายจำนวนสิทธิบัตรทองของโรงพยาบาลสิรินธร ขอให้จัดหาอาชีพให้กับประชาชนในชุมชน ซึ่งปัญหาต่างๆนั้นหน่วยงาน สามารถแก้ไขปัญหาได้ตามอำนาจหน้าที่ และก็ได้ประสานแต่ละชุมชนโดยแต่ละฝ่ายในเขตรับไปดำเนินการ ส่วนปัญหาที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายนอกอยู่ระหว่างการประสานส่งต่อและช่วยเหลือ..

นอกจากนี้ยังมี ข้อมูลความก้าวหน้าในการดำเนินการโครงการไทยนิยมยั่งยืนของชุมชน/ โครงการที่จะทำการตรวจประเมิน การผลักดันโครงการ” ไทยนิยม ยั่งยืน” ในชุมชนที่ไม่มีการดำเนินการ การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ การปิดรับฎีกาประมาณ 2561 กิจกรรมโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” เพื่อชุมชนอยู่ดีมีสุข และแบบรับรองจำนวนบ้านในชุมชน

ผ่านเลนส์ 005~รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: