จ.ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานีเปิดศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต

จ.ปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานีเปิดศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
วันนี้ (23 ส.ค.61) เวลา 11.30 น. ที่ ชั้น 3 ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต นายธานี ทองภักดี รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายชาตรี อรรจนานันท์ อธิบดีกรมการกงสุล พิธีเปิดศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จจังหวัดปทุมธานี โดยมี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี คุณจิตตินันท์ หวั่งหลี รองกรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจและการตลาด ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพิธี นายธวัชชัย ศรีทอง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปทุมธานี กล่าวรายงาน
การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ให้ทุกส่วนราชการให้บริการประชาชนร่วมกันพิจารณาเปิดศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการหลากหลายแก่ประชาชนในพื้นที่ที่ประชาชนสามารถเดินทางได้สะดวกและสามารถใช้บริการหลังเวลาเลิกงาน หรือในวันหยุดราชการได้ เช่น ห้างสรรพสินค้า รวมทั้งให้มีการสร้างการรับรู้แก่ประชาชนด้วย

จังหวัดปทุมธานีจึงได้จัดตั้งศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จจังหวัดปทุมธานี (Pathum Thani Provincial Government Service Center) ขึ้น ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนของจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดใกล้เคียงในการติดต่อราชการได้สะดวก รวดเร็วมากกว่าการไปติดต่อที่สำนักงานของทางราชการ โดยมีการให้บริการของหน่วยงานต่างๆ ประกอบไปด้วย 11 หน่วยงาน ได้แก่
1. กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
2. สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี
3. สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี
4. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี
5. ที่ทำการปกครองจังหวัดปทุมธานี
6. เทศบาลนครรังสิต
7. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รังสิต
8. การประปาส่วนภูมิภาค
9. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปทุมธานี
10. ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี
11. ที่ทำการไปรษณีย์ ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
จังหวัดปทุมธานี มีความมุ่งมั่นการเปิดศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จจังหวัดปทุมธานี จะยกระดับการให้บริการประชาชน อำนวยความสะดวกให้ประชาชนของจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดใกล้เคียง ได้รับบริการจากหน่วยงานของรัฐแบบครบวงจร มีการบริการที่หลากหลาย ซึ่งสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิต และกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน

สมยศ แสงมณี / ปทุมธานี

Leave a Reply

%d bloggers like this: