อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะทำงานการจัดงานมหกรรมตลาดนัดผลิตภัณฑ์สินค้ากลุ่มสตรีและครอบครัว ครั้งที่ 2

ในวันที่ 23 ส.ค. 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง WARROOM ชั้น 3 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะทำงานการจัดงานมหกรรมตลาดนัดผลิตภัณฑ์สินค้ากลุ่มสตรีและครอบครัว ครั้งที่ 2 การจัดงานมหากรรมดังกล่าวเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กลุ่มสตรีและครอบครัวในแต่ละพื้นที่ได้มีช่องทางในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และเพื่อเสริมสร้างพลังเครือข่ายด้านความรุนแรง รวมทั้งบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายการดำเนินงาน สค. ตามแนวคิด “สร้างอาชีพให้มั่นคง สังคมไทยไร้ความรุนแรง”

Leave a Reply

%d bloggers like this: