รายงานสถานะการณ์เฝ้าระวังน้ำท่วมในพื้นที่ อ.บำเหน็จณรงค์

วันจันทร์ที่27ส.ค 61 รายงานสถานะการณ์เฝ้าระวังน้ำท่วมในพื้นที่ อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
ระดับน้ำเรื่มเพื่มขึ้นตอนนี้ล้นออกทางสปริงเวย์แล้วตังแต่ 23:00 น.ที่ผ่านมา

Leave a Reply

%d bloggers like this: