กรมคุมประพฤติจัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับผู้กระทำผิด (The Hero) ครั้งที่ 4 / 2561

กรมคุมประพฤติจัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับผู้กระทำผิด (The Hero) ครั้งที่ 4 / 2561
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 กรมคุมประพฤติ โดยสำนักงานคุมประพฤติภาค 2 (ชลบุรี) จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับผู้กระทำผิด ณ โรงแรมไพรม์ไทม์ บางแสน จังหวัดชลบุรี โดยได้รับเกียรติจาก นายนิมิต ทัพวนานต์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี นางสุดฤดี ศรีอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน และ นางระพีพร หิมะคุณ ศรีสมบัติตระกูล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการควบคุมและสอดส่อง เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “นโยบายกรมคุมประพฤติกับแนวทางการสงเคราะห์และการสร้างงานสร้างอาชีพ” และ “แนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้กระทำผิดให้เป็นผู้ประกอบการร้านอาหาร” นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก คุณสุภัค หมื่นนิกร คุณชิดชนก พานิชสุข และคุณเฉลิมพล สมบัติราชอังกูร วิทยากรภายนอกร่วมเป็นวิทยากรกลุ่ม เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าของธุรกิจร้านอาหาร
การจัดอบรมครั้งนี้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 27 – 28 สิงหาคม 2561 มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด จำนวน 80 คน โดยได้จัดกิจกรรมการให้ความรู้ความเข้าใจในบทบาทของการเป็นผู้ประกอบการทางด้านอาหาร การวิเคราะห์แผนประกอบการธุรกิจ เพื่อวางแผนและทราบแนวทางการปฏิบัติงานจริง สามารถนำไปดำเนินการคัดเลือกผู้กระทำผิดที่มีความต้องการเป็นผู้ประกอบการด้านอาหาร และเป็นการต่อยอดทางธุรกิจให้กับผู้กระทำผิดในการประกอบอาชีพต่อไป

Leave a Reply

%d bloggers like this: