ร้อยเอ็ด !!!!!! มอบบ้านและซ่อมแซมบ้าน เพื่อผู้ยากไร้ ในอำเภอเมืองสรวง

ร้อยเอ็ด !!!!!! มอบบ้านและซ่อมแซมบ้าน เพื่อผู้ยากไร้ ในอำเภอเมืองสรวง
วันที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ บ้านเลขที่ 23 หมู่ที่ 5 ตำบลคูเมือง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบบ้านตามโครงการสร้างบ้านและซ่อมแซมบ้าน เพื่อผู้ยากไร้ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี นางพรรณี ดลประสิทธิ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายอำเภอเมืองสรวง คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม
การสร้างบ้านในครั่งนี้ มอบให้แก่ นางมัย สิงห์นันท์ ราษฎรหมู่ที่ 5 ตำบลคูเมือง อำเภอเมืองสรวงจังหวัดร้อยเอ็ด ในวันนี้ เพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสที่มีฐานะยากจน แต่เป็นคนดีของสังคม ที่มีความเดือดร้อนทางด้านที่อยู่อาศัย ให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ซึ่งได้ร่วมมือร่วมใจในการช่วยเหลือสังคม ของภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดทั้งนี้เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ได้นำเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมาจัดทำเป็นงบประมาณในการช่วยเหลือประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ตามภารกิจต่างๆ เช่น ด้านการออกหน่วย รับบริจาคโลหิต เพื่อนำโลหิตไปช่วยชีวิตผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ต่างๆ อาทิเช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ภัยหนาวและภัยพิบัติอื่นๆ ด้านการให้การสังคมสงเคราะห์ผู้ป่วย ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส รวมถึงด้านส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิต ต่อไป!!!!!!!!
ภาพ:ข่าว ผ่านเลนส์ 21102
093-458-9192

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: