นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมนายอำเภอท่าฉางมอบบ้านตามโครงการ “ปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัยแก่ผู้ยากไร้ ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2566”

เมี่อวันที่ 11 กันยายน 2566 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมนายสุกิจ มีพริ้ง นายอำเภอท่าฉาง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ร่วมลงพื้นที่มอบบ้านตามโครงการ “ปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัยแก่ผู้ยากไร้ ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2566”

โดยในวันนี้ได้ดำเนินการให้กับชาวบ้าน ได้แก่ 1.นายเรวัตร ฤทธิอา บ้านเลขที่ 89 หมู่ที่ 7 ตำบลเสวียด อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับการอนุมัติงบประมาณในการปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัย จำนวน 100,000 บาท นายสมพร – นางไพจิต ฤทธิอา สนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม จำนวน 160,000 บาท รวมเป็นเงิน 260,000 บาท

2.นายวัชรินทร์ นาคกุล บ้านเลขที่ 100/2 หมู่ที่ 7 ตำบลเสวียด อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับการอนุมัติงบประมาณในการปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัย จำนวน 18,140 บาท สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อไม้ จำนวน 40,000 บาทรวมเป็นเงิน 58,140 บาท

3.นายสันติ เผือกสวัสดิ์ บ้านเลขที่ 3 หมู่ที่ 6 ตำบลเสวียด อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับการอนุมัติงบประมาณในการปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัย จำนวน 42,060 บาท

4.นางสาวปราณีต รัตนวุฒิ บ้านเลขที่ 198 หมู่ที่ 6 ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับการอนุมัติงบประมาณในการปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัย จำนวน 41,100 บาท องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทรและผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลคลองไทร สนับสนุนด้านแรงงานและการปรับสภาพพื้นที่ก่อนดำเนินการ

และ 5.นางละม่อม เดชมณี บ้านเลขที่ 124/2 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเคย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับการอนุมัติงบประมาณในการปรับสภาพที่อยู่อาศัย จำนวน 100,000 บาท องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเคย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเคย ประสานงานช่างฝีมือดำเนินการก่อสร้างบ้าน ปรับสภาพพื้นที่ (ถมดิน) ก่อนดำเนินการสร้างบ้าน รวมมูลค่าเป็นเงิน 300,000 บาท

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: