พิษณุโลก อบจ.พิษณุโลก เปิดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 3) ประจำปี พ.ศ. 2566

นายนฤภพ ลิมปะพันธุ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 3) ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยฝ่ายบริหารมี นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม ที่ห้องประชุมพระนเรศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดยในการประชุมครั้งนี้มีระเบียบวาระสำคัญคือญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 การพิจารณา วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ และญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน

ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลก

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: