แพร่  คณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดแพร่ “ลงพื้นที่” ติดตาม สอดส่องโครงการฯ ที่ อ.เมืองแพร่ เน้นย้ำความคุ้มค่า

แพร่  คณะกรรมการธรรมาภิบาล
จังหวัดแพร่ “ลงพื้นที่” ติดตาม
สอดส่องโครงการฯ ที่ อ.เมืองแพร่
เน้นย้ำความคุ้มค่า

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 13 กันยายน 2566 ที่ห้องประชุมเวียงโกศัย ศาลากลางจังหวัดแพร่ นายพิฆเนศ ต๊ะปวง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 16 ในฐานะประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดแพร่ (ก.ธ.จ.) เป็นประธานในการประชุม ก.ธ.จ. แพร่ ครั้งที่ 2/2566
โดยมี ว่าที่ร้อยตรีภาคิน ชมภูพันธ์ รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดแพร่ นายธีรพงษ์ ธงออน ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์ และผู้อำนวยการปปช.แพร่ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย และคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดแพร่ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมรับทราบผลการดำเนินงานผลการสอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดแพร่ และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ที่ดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดแพร่และโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

และในช่วงบ่ายทางคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ติดตามสอดส่องโครงการ ในพื้นที่อำเภอเมืองแพร่ จำนวน 2 โครงการ ได้แก่โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบ Logistic เพื่อเชื่อมโยงการค้าการลงทุน งบประมาณรวม 53 ล้านบาท กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 129 ตอนทางเลี่ยงเมืองแพร่ อำเภอเมืองแพร่ บริเวณ แยกร่องฟอง อำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่ งบประมาณ 4,500,000 บาท โดยมีแขวงทางหลวงแพร่ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ มี นายบรรเจิด ดีดอ่ำ รองผู้อำนวยการแขวงการทางแพร่ พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ มาให้การต้อนรับและชี้แจงรายละเอียดของโครงการ

ในต่อมาทางคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดแพร่ สอดส่องโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ภายในเทศบาลตำบลสวนเขื่อน ตำบลสวนเขื่อนอำเภอเมืองแพร่ โดยก่อสร้างอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ก่อสร้างป้ายต่าง ๆก่อสร้างอาคารห้องน้ำ ก่อสร้างร้านจำหน่ายสินค้า ก่อสร้างศาลาพักคอย งบประมาณ 9 ล้านบาท เทศบาลตำบลสวนเขื่อน เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยมี นายณัฐ วังกาวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสวนเขื่อน พร้อมคณะบริหาร ผู้อำนวยการกองช่าง เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ให้การต้อนรับ

นายพิฆเนศ ต๊ะปวง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 16 กล่าวหลังสอดส่องโครงการว่า ตามที่คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสวนเขื่อน ได้ชี้แจงบอกเล่าถึงโครงการที่เกิดขึ้นจะสร้างประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะตำบลสวนเขื่อนเป็นตำบลท่องเที่ยวเพราะมีวัตถุดิบเรื่องการท่องเที่ยวมากมายหลายเรื่องอย่างเช่น เป็นโอโซนระดับ 6 ของจังหวัดประเทศ ที่มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจมาท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง และมีผลไม้อย่างเช่น ลองกอง รางสาดสาหร่าย ถั่วลายเสือ ฯ ซึ่งผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนี้ พี่น้องชาวบ้านมีการยกระดับ โดยมีหน่วยงานราชการในจังหวัดแพร่ให้การสนับสนุน ชแล่วหวังเป็นอย่างยิ่งบ้าแหล่งท่องเที่ยวตรงจุดนี้จะก่อเกิดประโยชน์ให้กับพี่น้องชาวตำบลหึงเขื่อนและพี่น้องชาวจังหวัดแพร่โดยภาพรวมและจะสร้างรายได้ในมวลรวมให้กับคนในภาพรวมทั้งจังหวัดด้วย

ว่าที่ร้อยตรีภาคิน ชมภูพันธ์ รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดแพร่ กล่าวว่าก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนดไว้และหลังจากนั้นทางเทศบาลตำบลสุเขื่อนน่าจะมีการบริหารจัดการที่ให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องชาวตำบลตึกเขื่อนและในภาพรวมของจังหวัดแพร่ด้วยโดยเฉพาะเรื่องการท่องเที่ยวทางจังหวัดแพร่มีการสนับสนุนและและในพื้นที่นี้ก็ทราบว่าเป็นตำบลแห่งการท่องเที่ยว ก็มีวัตถุดิบการท่องเที่ยวมากมายเช่นกัน

ทางคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดแพร่ มีข้อสังเกต ที่จะนำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปแก้ไขตามลำดับ โดยประเด็นข้อสังเกตในการบริหารจัดการงบโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้งบประมาณที่สูง ไม่ควรใช้งบพัฒนาจังหวัด ซึ่งงบพัฒนาจังหวัดมีอันน้อยนิดเพียง 100 กว่าล้านเท่านั้น และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกลับไปทบทวน โดยใช้งบประจำจากส่วนกลางเป็นหลัก ส่วนงบบูรณาการควรเสริมด้านอื่นที่จำเป็นมากกว่า โดยเน้นย้ำความคุ้มค่า ความโปร่งใส และได้ประโยชน์ ในการดำเนินโครงการ

นอกจากนี้จะได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับ การเสนอของบโครงการก่อสร้าง
อาคาร สิ่งปลูกสร้างต่างๆ โดยไม่ได้วางแผนค่าบำรุงรักษาในอนาคต บางแห่งปล่อยทิ้งร้าง ไม่เกิดความคุ้มค่าก็จะเกิดขึ้นทันที ดังนั้นการของบประมาณอย่างเดียว ทำให้ไม่ยั่งยืน ต้องมีการสื่อสารสร้างความเข้าใจ และให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมดูแลร่วมกัน
ซึ่งข้อสังเกตทั้งหมดจะรวบรวม นำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เพื่อดำเนินการตามลำดับต่อไป

ญาณัจฉรา โชติถนอมกิจ
ราเชนทร์ โชติถนอมกิจ

แพร่…รายงาน

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: