เขตวังทองหลางสั่งปิดร้านอาหารในซอยลาดพร้าว 122 ไม่มีใบอนุญาต – จำหน่ายสุราเกินเวลา

นายโครงการ เจียมจีรกุล ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง กทม.กล่าวถึงการตรวจสถานประกอบการร้านอาหารแห่งหนึ่งในซอยลาดพร้าว 122 พบการจำหน่ายสุราเกินเวลาตามกฎหมายกำหนดและเปิดสถานประกอบการโดยไม่ได้รับอนุญาตว่า สำนักงานเขตฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านดังกล่าวเมื่อวันที่ 28 ก.พ.66 พบการจำหน่ายสุราเกินเวลาตามกฎหมายกำหนดและประกอบกิจการแสดงดนตรีและจำหน่ายอาหาร โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ซึ่งการแสดงดนตรีเข้าข่ายเป็นกิจการควบคุมตามข้อ 7 แห่งข้อบัญญัติ กทม. เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2561 และการจำหน่ายอาหารเป็นกิจการที่จะต้องได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารตามข้อบัญญัติ กทม. เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2565 สำนักงานเขตฯ จึงได้ออกแบบตรวจแนะนำของเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ให้สถานประกอบการยื่นขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและขอรับใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทแสดงดนตรี ตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ.2535 พร้อมทั้งมีหนังสือแจ้งผู้ประกอบกิจการให้ยื่นขออนุญาตฯ ในระหว่างที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ห้ามมิให้ดำเนินกิจการ หากฝ่าฝืนจะมีความผิด ตามมาตรา 71 และมาตรา 72 แห่ง พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม สำนักงานเขตฯ ได้ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบการประกอบกิจการร้านดังกล่าวเมื่อวันที่ 4 และ 6 ก.ย.66 เวลา 21.00 น. ซึ่งขณะตรวจสอบไม่พบว่า มีการเปิดกิจการแต่อย่างใด

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: