กทม.เข้มงวดตรวจสอบสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน พร้อมสุ่มตรวจคุณภาพอาหารเช้า-กลางวัน

นางสาวอัญชนา บุญสุยา ผู้อำนวยการเขตบางเขน กทม.กล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบสาเหตุกรณีเด็กนักเรียนโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ เขตบางเขน มีอาการอาหารเป็นพิษหลังรับประทานอาหารเช้าของโรงเรียนว่า สำนักงานเขตฯ ร่วมกับกองควบคุมโรคติดต่อ กองสุขาภิบาลอาหาร และศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน สำนักอนามัย (สนอ.) ตรวจสอบหาสาเหตุ เบื้องต้นอาหารที่สงสัยคือ เมนูก๋วยจั๊บน้ำข้นปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรีย เนื่องจากระยะเวลาที่เตรียมอาหารจนถึงการบริโภคมีระยะเวลานานและวัตถุดิบบางอย่างที่ปรุงสุกแล้ว เช่น ไข่ต้ม เครื่องก๋วยจั๊บอื่น ๆ ต้องใช้มือสัมผัสก่อนจัดให้นักเรียนรับประทาน และทิ้งไว้เป็นเวลานานโดยไม่ได้โดนความร้อน จึงอาจทำให้มีการปนเปื้อนของเชื้อและเชื้อเจริญเติบโตได้มาก อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันไม่มีรายงานนักเรียนป่วยเพิ่มเติม

นายสุนทร สุนทรชาติ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย (สนอ.) กทม.กล่าวว่า สนอ.ได้จัดทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ของกองควบคุมโรคติดต่อ ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน ตรวจหาคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำน้ำดื่ม น้ำใช้ จำนวน 2 ตัวอย่าง ผลการตรวจไม่พบคลอรีนอิสระคงเหลือและเก็บตัวอย่าง Rectal Swab แม่ครัว จำนวน 7 ตัวอย่าง และนักเรียน 1 ตัวอย่าง เพื่อส่งตรวจหาเชื้อแบคทีเรียก่อโรค ส่งตรวจที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขณะเดียวกันได้ตรวจ Swab มือแม่ครัว จำนวน 7 ตัวอย่าง และอุปกรณ์ประกอบอาหาร เช่น ถาดหลุม ช้อนยาว ช้อนสั้น มีด เขียง กระบวยตักอาหาร และน้ำดื่ม น้ำใช้ หาเชื้อแบคทีเรีย อยู่ระหว่างรอผล พร้อมทั้งตรวจสภาพแวดล้อม พบว่า มีความสะอาดเรียบร้อยและผู้ประกอบอาหารได้รับการอบรมและตรวจสุขภาพประจำปีครบถ้วน

นอกจากนั้น ยังได้เก็บตัวอย่าง อาหารจำนวน 1 ตัวอย่าง ได้แก่ ก๋วยจั๊บ นมโรงเรียน 1 ตัวอย่าง อาเจียนของนักเรียน จำนวน 1 ตัวอย่าง น้ำอุปโภคบริโภค จำนวน 2 ตัวอย่าง ได้แก่ น้ำดื่มเครื่องกรอง, น้ำดื่มตู้กดน้ำ ส่งตรวจที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รอผลประมาณ 4-7 วัน อีกทั้งให้ความรู้สุขศึกษา คำแนะนำ และการทำลายเชื้อแก่ผู้แทนของโรงเรียนและแม่ครัว

นางสาวศุภร  คุ้มวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา (สนศ.) รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กทม.กล่าวว่า สนศ.ได้เพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบสุขาภิบาลการประกอบอาหารของโรงเรียนในสังกัด กทม.โดยมีนโยบายให้โรงเรียนสุ่มตรวจคุณภาพอาหารเช้าและอาหารกลางวันของโรงเรียน โดยใช้ชุดทดสอบด้านคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร รวมถึงให้โรงเรียนตรวจวัตถุดิบก่อนปรุงอย่างเคร่งครัดตามเงื่อนไขข้อกำหนดการจ้างทำอาหาร ขณะเดียวกันได้กำชับและติดตามให้โรงเรียนในสังกัด กทม.ใช้ระบบ Thai School Lunch for BMA ในการจัดหาอาหารเช้าและอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และมีคุณภาพ มีความหลากหลาย สะอาด ถูกหลักโภชนาการ มีสารอาหารครบทั้ง 5 หมู่ มีปริมาณเพียงพอตามวัยของเด็กนักเรียน ส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กในแต่ละช่วงวัยอย่างเหมาะสม

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: