อดีต.ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์” เดินทางนำหนังสือร้องเรียนไปยื่นถึง “นายกรัฐมนตรี” เรื่องขอคัดค้านการตั้งงบประมาณรายจ่ายของ “กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ รัฐบาล 1111

อดีต.ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์” เดินทางนำหนังสือร้องเรียนไปยื่นถึง “นายกรัฐมนตรี” เรื่องขอคัดค้านการตั้งงบประมาณรายจ่ายของ “กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ รัฐบาล 1111

วันพุธที่ 29 ส.ค.61 เวลา 10.40 น. นาย วัชระ เพชรทอง “อดีต.ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์” เดินทางนำหนังสือร้องเรียนไปยื่นถึง “นายกรัฐมนตรี” เรื่องขอคัดค้านการตั้งงบประมาณรายจ่าย เพื่อชําระเงินให้แก่บริษัทฯ ตามคำพิพากษาของศาลฎีกา (คดีกล้ายาง) จำนวน 211,748,700 บาท ของกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ รัฐบาล 1111

ทั้งนี้ตามที่รัฐบาลโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในการร้องของบรายจ่ายอื่น 2 ค่าใช้จ่ายเพื่อชำระเงินให้แก่ผู้ร้องตามคำพิพากษาของศาลฎีกา (คดีกล้ายาง) จำนวน 211,748,700 บาท ปรากฏอยู่ในหนังสือคำของบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เล่นขาวคาดแดงฉบับที่ 3 เล่มที่ 4 หน้า 471 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมาธิการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 แล้วและจะนำเข้าสภานิติบัญญัติแห่งชาติใน วันที่ 30 สิงหาคม นี้เพื่อผ่านเป็นกฎหมายออกมาบังคับใช้ โดยเงินภาษีจำนวนดังกล่าวที่กรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งงบประมาณเพื่อจ่ายให้กับบริษัทดังกล่าวนั้น “ตน” ในฐานะผู้เสียภาษีอากรขอคัดค้านไม่เห็นด้วย โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คดีกล้ายางล้านไร่ 1,440 ล้านบาท เกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลทักษิณชินวัตร ส่อว่ามีการทุจริต รัฐบาลควรตั้งคณะกรรมการสอบสวนว่ามีการฮั้วกันหรือไม่ มีการทุจริตหรือไม่ มีการใช้อำนาจการเมืองจัดทำเป็นโครงการประชานิยมของนักการเมืองที่ทำให้ประเทศชาติเสียประโยชน์หรือไม่

2. ด้วยความเคารพต่อคำพิพากษาศาลฎีกา กรมวิชาการเกษตรตั้งงบประมาณเพื่อชดใช้ตามคำพิพากษาไว้ในรัฐบาลควรเจรจากับบริษัทดังกล่าวให้ระงับการรับเงิน และแม้ปรากฏคำพิพากษารัฐบาลควรปฏิบัติกรณีเดียวกับการระงับจ่ายเงินโครงการค่าโง่คลองด่านที่รัฐบาลได้ปฏิบัติมาแล้วเพราะ
– 2.1 โครงการกล้ายางอย่างนี้ไม่โปร่งใสในสายตาของประชาชนมีนักการเมืองและข้าราชการบางคนแสวงหาผลประโยชน์จากโครงการประชานิยมดังกล่าวสอบทุจริต ขัดต่อนโยบายการปราบปรามทุจริตของรัฐบาล
– 2.2 บริษัทจำกัดได้รับผลประโยชน์จากประเทศอย่างมหาศาลนับไม่ถ้วน

เบื้องต้นในวันนี้กระผม นาย วัชระ เพชรทอง “อดีต.ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์” จึงนำหนังสือไปยื่นถึงท่าน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา “นายกรัฐมนตรี” ขอให้ท่าน “นายกรัฐมนตรี” ระงับหรือยกเลิกการตั้งงบประมาณค่าใช้จ่าย รายจ่าย เพื่อชำระเงินให้แก่ผู้ร้องตามคำพิพากษาของศาลฎีกา (คดีกล้ายาง)

พร้อมกันนี้ นายพันศักดิ์ เจริญ “ผอ.สปอ.ศบช.สปน.” ได้ลงมารับเรื่องดังกล่าว เพื่อนำเรื่องส่งพิจารณาต่อไป….

ผ่านเลนส์ 005~รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: