ร้อยเอ็ด!!!!! นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานเปิดโครงการ “สัมมนาวิชาการ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ” สังกัดองค์บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด!!!!!
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานเปิดโครงการ “สัมมนาวิชาการ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ” สังกัดองค์บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา09.00 น.
นายกเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เดินทางมาเป็นประธานเปิด “โครงการสัมนาทางวิชาการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล” ณ โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด็นท์ ห้องประดับเพชรตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ในประเด็น ” การพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิของจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อยกระดับคุณภาพงานบริการสุขภาพเชิงรุกด้วยขบวนทัศน์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล” ตามประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องหลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภาระกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยอาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 12(4)และ (15)และมาตรา 17(29)แห่งพระบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2542 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้ขอรับการถ่ายโอนภาระกิจ สถานีอนามัยและดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิ์ภาพตามวัตถุประสงค์ดังนี้

– เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในทางวิชาการและการปรับเปลี่ยนขบวนการทัศน์ในการปฏิบัติภายใต้ระบบสุขภาพปฐมภูมิขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
– เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนจากบุคลากรสาธารณสุข ภายหลังการถ่ายโอนฯ
– เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทุกวิชาชีพให้มีเวทีนำเสนอผลงานวิชาการ และผลงานดีเด่นอย่างต่อเนื่อง
– ส่งเสริมขวัญและกำลังใจ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ระบบสุขภาพปฐมภูมิ
กลุ่มเป้าหมายในการผู้เข้าร่วมสัมนาในครั้งนี้ประกอบด้วย 1.ผู้เข้าร่วมจัดนิทัศน์การและ เจ้าหน้าที่ประจำบูธนิทรรศการทางวิชาการ จำนวน 135 คน 2.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี หรือผู้แทน จำนวน 229 คน 3.ผู้เข้ารับใบประกาศนียบัตร นำเสนอผลงานวิชาการ จำนวน 52 คน 4.นายกสมาคมอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.)
ระดับจังหวัดและระดับอำเภอ จำนวน 20 คน 5.บุคลากรกองสาธารณสุข จำนวน 10 คนและ 6.บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 11 คน รวมทั้งสิ้น 459 คน ในการจัดสัมมนาวิชาการมีอยู่ 5 รูปแบบประกอบไปด้วย การเสวนาและการอภิปรายทางวิชาการเชิงนโยบายของคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่(กสพ.) 2.การเสวนาและการอภิปรายทางวิชาการเชิงพื้นที่ในระดับเขตสุขภาพ เขต 7 ร้อยแก่นสารสินธุ์ 3.การนำเสนอผลการดำเนินการงานประเด็นการแก้ไขปัญหาสำคัญเชิงพื้นที่ 4.การสรุปผลงานประจำปีและแนวทางดำนินงานในปีถัดไปและ 5.การนำเสนอผลงานวิชาได้แก่ งานวิจัย งานประจำงานวิจัย นวัตกรรม และการจัดบูธนิทัศการ ด้านการจัดระบบบริการสุขภาพเชิงรุกและ 6.การมอบประกาศนียบัตรผู้มีผลงานดีเด่นและผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ

!!!!!!!
ภาพ:ข่าว ผ่านเลนส์ 21102

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: