มุกดาหาร จัดโครงการมหกรรมวิชาการเปิดบ้าน สกร.จังหวัดมุกดาหาร “Open House” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

มุกดาหาร จัดโครงการมหกรรมวิชาการเปิดบ้าน สกร.จังหวัดมุกดาหาร “Open House” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นายสมเจตน์ สวาศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกร. จังหวัดมุกดาหาร ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการมหกรรมวิชาการเปิดบ้าน สกร.จังหวัดมุกดาหาร “Open House” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการครูและครู สกร. บุคลากร สกร.อำเภอ บุคลากร สำนักงาน สกร. จังหวัดมุกดาหาร นักศึกษา สังกัด สกร.ทั้ง 7 แห่งกว่า 480 คนเข้าร่วมกิจกรรม ณ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมุกดาหาร
ให้ความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลง ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ.2566 ที่ได้เปลี่ยนฐานะเป็นกรมในกระทรวงศึกษาธิการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการและกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ที่ให้กรมส่งเสริมการเรียนรู้ มีหน้าที่จัดส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ ได้แก่ การเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง และการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ รวมทั้งสร้างการรับรู้ให้กับผู้บริหารและบุคลากรทุกประเภท เกี่ยวกับบทบาทภารกิจ นโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนงานของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ มาใช้เป็นกรอบทิศทางการดำเนินงาน และจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมุกดาหาร ให้เกิดการนำนโยบายและแนวทางการดำเนินงานไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โครงการมหกรรมวิชาการเปิดบ้าน สกร.จังหวัดมุกดาหาร “Open House” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมุกดาหาร และขอให้การจัดงานครั้งนี้ สำเร็จบรรลุเป้าหมายที่มุ่งหวังเป็นไปด้วยดี
นายสมเจตน์ สวาศรี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า โครงการมหกรรมวิชาการเปิดบ้าน สกร.จังหวัดมุกดาหาร “Open House” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันนี้ สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ส่งผลให้สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเปลี่ยนชื่อเป็นกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 และได้เปลี่ยนฐานะเป็นกรมในกระทรวงศึกษาธิการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการและกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและให้กรมส่งเสริมการเรียนรู้ มีหน้าที่จัด ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ ได้แก่ การเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง และการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ พร้อมกันนี้ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมุกดาหาร ได้นำเสนอผลงานทางวิชาการของบุคลากรในสังกัด เพื่อเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมของครู ในการจัดกิจกรรมการศึกษาการเรียนรู้ การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายใน กศน.ตำบล การเสริมสร้างและให้ความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ในการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของประชาชนกลุ่มเป้าหมายในระดับพื้นที่อย่างทั่วถึง เท่าเทียม ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ให้กับผู้บริหารและบุคลากรทุกประเภทเกี่ยวกับบทบาท ภารกิจ นโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนงานของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ มาใช้เป็น
กรอบทิศทางการดำเนินงาน และจัดทำแนวทาง การขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมุกดาหาร ให้เกิดการนำนโยบาย และแนวทางการดำเนินงานไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมุกดาหาร จึงจัดโครงการมหกรรมวิชาการเปิดบ้าน สกร.จังหวัดมุกดาหาร “Open House” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขึ้น เพื่อส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษา กศน. ครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิชาการ เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานของนักศึกษา ผู้เรียน ผู้รับบริการ และผลงานนวัตกรรมของครู กศน. ออกสู่สังคมและชุมชนให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วกัน

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร /รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: