แพร่  จังหวัดแพร่ จัดงาน “ท้าเที่ยวแพร่ จิบกาแฟแม่ลัว” ส่งเสริมอาชีพของราษฎรบนพื้นที่สูง ผลักดันให้ชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยว

แพร่  จังหวัดแพร่ จัดงาน “ท้าเที่ยวแพร่ จิบกาแฟแม่ลัว” ส่งเสริมอาชีพของราษฎรบนพื้นที่สูง ผลักดันให้ชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยว

วันนี้ ( 15 กันยายน 2566 )
ที่เขตพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงบ้านแม่ลัว ตำบลป่าแดง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ท้าเที่ยวแพร่ จิบกาแฟแม่ลัว” ” ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ และศักยภาพแรงงาน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพกลุ่มผลิตกาแฟบนพื้นที่สูงตามแนววิถีนิวนอร์มอล ตามแผนประราชการประจำปีของจังหวัดแพร่ และโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมบนพื้นที่สูง โดยศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแพร่ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนอาชีพของราษฎรบนพื้นที่สูง รวมถึงการผลักดันให้ชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยอาศัยกลไกทางด้านอัตลักษณ์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต และลักษณะภูมิสังคมของชุมชน และให้ราษฎรบนพื้นที่สูงเข้ามามีส่วนร่วม มีการบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในพื้นที่ และการส่งเสริมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมให้ราษฎรบนพื้นที่สูงสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

บ้านแม่ลัวอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่ก่อน-ป่าแม่สาย มี 300 ครัวเรือน อาชีพหลักของชาวบ้านคือ การเกษตร เช่นปลูกเมี้ยง-หมักเมี่ยง ปลูกกาแฟ โดยกาแฟของบ้านแม่ลัวจะมี 2 สายพันธุ์ คือ พันธุ์อาราบิก้า และโรบัสต้า ความโดดเด่นของกาแฟที่นี่คือ ปลูกบนดอยที่ความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,000-1,300 เมตร และไม่ใช้สารเคมี ไม่มียาฆ่าหญ้า ไม่มีปุ๋ยเคมี ทำให้ได้รสชาติของกาแฟที่บางเบา เป็นรสธรรมชาติของกาแฟแท้ ๆ

 

ญาณัจฉรา โชติถนอมกิจ
ราเชนทร์ โชติถนอมกิจ

แพร่…..รายงาน

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link