กทม.เตรียมพิจารณาแก้ไขระเบียบอัตราค่าบริการทางการแพทย์ รพ.ในสังกัดให้สอดคล้องกับปัจจุบัน

นางเลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ (สนพ.) กทม.กล่าวกรณีมีการตั้งข้อสังเกตการเรียกเก็บเงินจากผู้ป่วย 100 บาท ก่อนพบแพทย์ หรือก่อนเข้าห้องพักในโรงพยาบาลสังกัด กทม.ว่า การเรียกเก็บค่าบริการดังกล่าวเป็นไปตาม “ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยอัตราค่าบริการทางการแพทย์ ค่าบริการทางการแพทย์รูปแบบพิเศษ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าบริการ พ.ศ.2563” (หมวด 12 ค่าบริการทางการพยาบาล ลำดับ 12.1.6-12.1.7) ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา กำหนดค่าบริการทางการแพทย์ผู้ป่วยนอก ในและนอกเวลาราชการ 100 บาท ทั้งนี้ การจะยกเว้น หรือลดหย่อนค่าบริการทางการแพทย์ได้เมื่อมีเหตุอันสมควร อาทิ ในกรณีที่มีการเจ็บป่วยฉุกเฉินอันเกิดจากสาธารณภัย หรือในกรณีป้องกันโรค “ค่าบริการ” หมายความว่า เงินที่สถานพยาบาลเรียกเก็บจากการบริการทางการแพทย์และการบริการทางการแพทย์รูปแบบพิเศษ รวมทั้งค่าบริการรถพยาบาล “การบริการทางการแพทย์” หมายความว่า การบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งให้โดยตรงแก่บุคคล เพื่อการเสริมสร้างสุขภาพ การป้องกันโรค การตรวจวินิจฉัย การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต ทั้งนี้ ให้รวมถึงการบริการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ “การบริการทางการแพทย์รูปแบบพิเศษ” หมายความว่า การบริการทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ซึ่งผู้รับบริการจะได้รับการบริการอย่างสะดวก รวดเร็ว ในสถานที่ที่จัดไว้เป็นสัดส่วนเฉพาะตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ผู้รับบริการจะต้องเสียค่าบริการสูงกว่าค่าบริการทางการแพทย์

                   ทั้งนี้ สนพ.ได้ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลสังกัด กทม.โดยประกาศอัตราค่าบริการให้ผู้รับบริการทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางต่าง ๆ ของ สนพ. อย่างไรก็ตาม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันยิ่งขึ้น สนพ.ได้พิจารณาแก้ไขระเบียบ กทม.ว่าด้วยอัตราค่าบริการทางการแพทย์ ค่าบริการทางการแพทย์รูปแบบพิเศษ และหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการยกเว้น หรือลดหย่อนค่าบริการ พ.ศ.2563 ด้วยแล้ว

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: