พิธีปิดงานประเพณีแข่งเรือเอกลักษณ์น่าน(หัวเรือเป็นหัวพญานาค) สานสัมพันธ์ น่านเหนือ น่านกลาง น่านใต้ การแข่งขันเป็นไปอย่างสนุกสนานซึ่งการชิงชนะเลิศ มีเข้าเส้นชัยเสอมกัน ผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะ มีแข่งขันกันถึง 3 ร่องจำนวน 2 คู่

พิธีปิดงานประเพณีแข่งเรือเอกลักษณ์น่าน(หัวเรือเป็นหัวพญานาค) สานสัมพันธ์ น่านเหนือ น่านกลาง น่านใต้ การแข่งขันเป็นไปอย่างสนุกสนานซึ่งการชิงชนะเลิศ มีเข้าเส้นชัยเสอมกัน ผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะ มีแข่งขันกันถึง 3 ร่องจำนวน 2 คู่

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2566 เวลา 17.00 น. ณ บริเวณแม่น้ำน่าน เชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ (ปะรำพิธี) อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายนิวัฒน์ งามธุระ เป็นประธานปิดโครงการงานประเพณีแข่งเรือเอกลักษณ์น่าน (หัวเรือเป็นหัวพญานาค)ประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน เป็นประเพณีเก่าแก่ที่สืบต่อกันมาแต่โบราณยาวนาน เรือจังหวัดน่านมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสวยงามไม่เหมือนเรือแข่งจังหวัดใด เป็นแบบ เรือชะล่า หัวเรือแกะสลักเป็นรูปพญานาค อ้าปาก ชูคอ อวดเขี้ยว ลำตัวเรือทาสีสวยสดและมีลวดลายที่สวยงาม จึงถือเป็นความภาคภูมิใจของชาวน่านทุกคน “เรือน่านเอกลักษณที่โดดเด่นสวยงาม ไม่เหมือนเรือแข่งจังหวัดอื่นๆ เป็นเรือขุดแบบ เรือชะล่า หัวเรือแกะสลักเป็นรูปพญานาค อ้าปาก ชูคอ อวดเขี้ยวโง้งงอ สง่างาม ลําตัวเรือทาสีสวยสด และมีลวดลายที่สวยงาม จึงถือเป็นความภาคภูมิใจ ของชาวจังหวัดน่านทุกคน” เพื่อสานสัมพันธ์ น่านเหนือ น่านกลาง น่านใต้ จังหวัดน่าน โดยมี นาย ศราวุธ พุฒตรง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ในนาม องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับในงานประเพณีแข่งเรือ เอกลักษณ์น่าน (หัวเรือเป็นหัวพญานาค) สานสัมพันธ์ น่านเหนือน่านกลาง น่านใต้ จังหวัดน่านในปีนี้ ได้เห็นภาพแห่งความสมัครสมานสามัคคีของคณะฝีพายเรือแข่ง และพี่น้องชาวจังหวัดน่าน ที่มาร่วมชมและเชียร์กันอย่างสนุกสนานทำให้เห็นถึงความสำคัญของประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่านที่มีมาอย่างยาวนาน โดยมีเรือจากหมู่บ้านต่างๆ เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้เป็น จำนวน 36 ลำ จึงถือได้ว่างานแข่งเรือจังหวัดน่าน เป็นงานประเพณีแข่งเรือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง เป็นการสมควรอย่างยิ่งที่จะอนุรักษ์ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม และสืบสานประเพณี อันดีงามนี้ให้อยู่คู่กับชาวจังหวัดน่าน ทาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สมาคมเรือแข่งจังหวัดน่าน ผู้สนับสนุนอีกหลายภาคส่วน ประกอบด้วย ส่วนราชการภาครัฐและเอกชน คณะฝีพายเรือแข่งหมู่บ้านต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงไปได้ ด้วยดี การแข่งขันเป็นไปอย่างสนุกสนานซึ่งนัดชิงชนะเลิศเข้าสันชัยเสมอกัน ผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะ มีแข่งขันกันถึง 3 ร่องจำนวน 2 คู่ และบางคู่ต้องตัดสินด้วยภาพวีดีโอตัดสินเพื่อความโป่งใสของคณะกรรมการตัดสินเรือในวันนี้ รางวัลที่ 1 เงินสด 15,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ ที่ 1ได้แก่เรือ แดนสยาม บ้านวังว้า รางวัลที่ 2 เงินสด 12,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศได้แก่ เรือขวัญประชา บ้านดอนต้น รางวัลที่ 3 เงินสด 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรดิยศได้แก่ เรือเพชรสุวรรณ บ้านไชยสถาน รางวัลที่ 4 เงินสด 8,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศได้แก่เรือฟ้าประทาน บ้านไหล่น่าน รางวัลที่ 1 ข เงินสด 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศได้แก่ เรือเทพสุนทรสาชล บ้านดอนไชยใต้ รางวัลที่ 2 ข เงินสด 2,000 บาท ร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศได้แก่ เรือเพชรภูกวง วัดดูใต้

ประเภทเรือกลางรางวัลที่ 1 เงินสด 12,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรดิยศได้แก่เรือสิงห์วุฒิชัย วัดร้องตอง รางวัลที่ 2 เงินสด 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศได้แก่ เรือแม่เนื้อทอง วัดสวนหอม รางวัลที่ 3 เงินสด 8,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศได้แก่ เรือสุชัยธรรมนันท์ วัดพญาวัด รางวัลที่ 4 เงินสด 6,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศได้แก่เรือสะไบทอง วัดกู่เสี้ยว ประเภทเรือเล็ก รางวัลที่ 1เงินสด 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศได้แก่ เรือภัสสิรินทร์ทราศดิปัญญาเกศวัดพญาวัด รางวัลที่ 2 เงินสด 8,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศได้แก่เรื่อเทพจุฬารัตน์ วัดแสงดาว

รางวัลที่ 3เงินสด 6,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศได้แก่ เรือแม่วัลภา เยาวชนน้ำครกใหม่ รางวัลที่ 4 เงินสด 4,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศได้แก่ เรือเพชรโป่งคำ บ้านน้ำเกี๋ยน ประเภทเรือเอกลักษณ์น่าน รางวัลที่ 1เงินสด 12,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศได้แก่เรือเทพจอมหมอกชีววิถี บ้านน้ำเกี่ยน รางวัลที่ 2 เงินสด 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศได้แก่เรือเทพเจดีย์ทอง วัดเจดีย์ รางวัลที่ 3 เงินสด 8,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศได้แก่ เรือฟ้าสีทอง วัดน้ำครกใหม่ รางวัลที่ 4เงินสด 6,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศได้แก่ เรือเจ้าขุนปัว บ้านวังม่วง (ปัว)

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน
โทร 084-8084888

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link