เทศบาลนครลำปาง จัดอบรมหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่ชุมชนและการพัฒนาบุคลิกภาพ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสตรีฯ

เทศบาลนครลำปาง จัดอบรมหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่ชุมชนและการพัฒนาบุคลิกภาพ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสตรีฯ

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้หลักสูตร “เทคนิคการพูดในที่ชุมชนและการพัฒนาบุคลิกภาพ” ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยกองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครลำปาง ได้จัดกิจกรรมขึ้น เพื่อเพิ่มพูนทักษะการพูด ขั้นตอนและเทคนิคการพูดในโอกาสต่างๆ ทั้งการพูดอย่างเป็นทางการ ไม่เป็นทางการ และกึ่งทางการ แก่เครือข่ายสตรีในเขตเทศบาลนครลำปาง กว่า 50 คน โดยได้รับเกียรติจากนายณัฐธนวัฒน์ ปัญญาพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ อาคารมูลนิธิชัยพัฒนา เทศบาลนครลำปาง

Leave a Reply

%d bloggers like this: