พลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี กระทรวงพลังงาน ร่วมกับ สมาคมนักสื่อสารมวลชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศึกษาดูงานกิจกรรมสื่อสัญจร ” โครงการประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงานทดแทนผ่านสื่อและกิจกรรมในส่วนภูมิภาค ” ประจำปีงบประมาณ 2561

พลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี กระทรวงพลังงาน

ร่วมกับ สมาคมนักสื่อสารมวลชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศึกษาดูงานกิจกรรมสื่อสัญจร ” โครงการประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงานทดแทนผ่านสื่อและกิจกรรมในส่วนภูมิภาค ” ประจำปีงบประมาณ 2561

วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย นายอุทัย ภูริพงศธร พลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ สมาคมนักสื่อสารมวลชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย นายประดิษฐ์ จันทร์แจ่มใส นายกสมาคมฯ นำคณะสื่อมวลชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ศึกษาดูงานใน ณ ศูนย์เรียนรู้เศษฐกิจพอเพียงบ้านห้วยทราย ต.ทรัพย์ทวี อ.บ้านนาเดิม และ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนยางพารา ต.พรุพรี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี ภายใต้หัวข้อ การนำเสนอ
– การตลาด, การบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ
– ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
– บ่อหมักแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์
– การผลิตการแปรรูเห็ด
– ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
– ขั้นตอนการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและวิธีการใช้งานระบบผลิตแก๊สชีวภาพจากน้ำเสียยางพารา
– การดูแลและบำรุงรักษาระบบผลิตแก๊สชีวภาพจากน้ำเสียยางพารา
เพื่อให้สื่อมวลชนได้นำไปเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงเพื่อต่อยอดในการประกอบอาชีพ แก่บุคคลทั่วไป ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ มากยิ่งขึ้น และสามารถนำไปประยุกต์ ปรับปรุง สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้แก่ชุมชนและครอบครัวในอนาตคต่อไป.

ศูนย์ข่าวประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี / รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: