ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 3 ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการต่างๆในจังหวัดสระแก้ว

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 3 ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการต่างๆในจังหวัดสระแก้ว
ณ ห้องประชุมบูรพา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว นายจิรายุ นันท์ธราธร ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 3 เป็นประธานการประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตรวจติดตามการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ /การตรวจราชการตามมาตรา 34 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2561/โครงการประชารัฐสวัสดิการ การให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ/การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน (แชร์ลูกโซ่)/โครงการลำน้ำกับชีวิต และ การตรวจติดตามข้อมูลปัญหาและแนวทางพัฒนาที่สำคัญของจังหวัด โดยกระบวนการตรวจราชการแบบบูรณาการ (Government Lab) โดยมี นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ในช่วงบ่ายลงพื้นที่ อุทยานแห่งชาติตาพระยา เพื่อรับฟังปัญหาสำคัญของจังหวัดเป็นการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสะโตน

นายจิรายุ นันท์ธราธร ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 3 กล่าวว่า โครงการส่วนใหญ่ทั้งงบประมาณภาคและงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ดำเนินการแล้วเสร็จมากพอสมควร และมีบางโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ และคาดว่าจะแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานโครงการขอให้การดำเนินโครงการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสระแก้ว ขอให้มีการบูรณาการทำงาร่วมกันเพื่อปรึกษาหารือในการกำหนดจัดกิจกรรม (EVENT) ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเชื่อมโยงกันและเป็นการขยายฐานด้วยการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดมากขึ้น ซึ่งจะทำให้รายได้และเศรษฐกิจของจังหวัดขยายตัว และ ปัญหาสำคัญของจังหวัดเป็นการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสะโตน ต.ทัพราช อ.ตาพระยา ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ของการดำเนินโครงการ ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2561 และผลการศึกษาแล้วเสร็จขอให้แจ้ง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อหาแนวทางในการผลักดันโครงการต่อไป

ยุทธนา ผึ้งน้อย สระแก้ว

Leave a Reply

%d bloggers like this: