กทม.เข้มมาตรการควบคุมความปลอดภัยก่อสร้างถนน สะพาน อุโมงค์ทางลอด ทำประกันภัยระหว่างก่อสร้างทุกสัญญาจ้าง

กทม.เข้มมาตรการควบคุมความปลอดภัยก่อสร้างถนน สะพาน อุโมงค์ทางลอด ทำประกันภัยระหว่างก่อสร้างทุกสัญญาจ้าง

 นายธวัชชัย นภาศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการสำนักการโยธา (สนย.) กทม.กล่าวกรณีสภาผู้บริโภคมีข้อเสนอแนะมาตรการป้องกันอุบัติเหตุจากการก่อสร้างถนนและสะพานสาธารณะ พร้อมเสนอทุกโครงการต้องมีประกันภัยและมีมาตรการกำกับความปลอดภัยว่า กรุงเทพมหานคร โดย สนย.มีมาตรการควบคุมความปลอดภัยในการก่อสร้างและปรับปรุงงานถนน สะพาน อุโมงค์ทางลอด รวมถึงงานอาคารที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยตรวจสอบความปลอดภัย ทั้งมาตรการการทำงานและสภาพในพื้นที่ โดยวิศวกรและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ เพื่อแก้ไขปรับปรุง ลดความเสี่ยง และให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้น ขณะเดียวกันได้แต่งตั้งคณะทำงานด้านความปลอดภัยออกตรวจมาตรการด้านความปลอดภัยและมาตรการป้องกันมลภาวะ ตามโครงการก่อสร้าง เพื่อกำกับและกำชับให้ดำเนินการตามมาตรการโดยเคร่งครัด รวมทั้งมีหนังสือแจ้งผู้รับจ้างคู่สัญญา เพื่อกำชับการดำเนินการและให้ตรวจสอบมาตรการความปลอดภัย การปรับปรุงแก้ไข และรายงานผล เพื่อประเมินและวางแผนการติดตามให้มีการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนั้น กรุงเทพมหานครได้กำหนดการทำประกันภัยระหว่างการก่อสร้างไว้ในสัญญาจ้างทุกสัญญา ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง รวมถึงรับผิดต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ หรือภยันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้าง หรือบุคคลอื่น

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
%d