คนเชียงกลาง ร่วมใจถวายผ้าป่ามหากุศล”คนเชียงกลางไม่ทิ้งกัน”(ปีที่ 8)

คนเชียงกลาง ร่วมใจถวายผ้าป่ามหากุศล”คนเชียงกลางไม่ทิ้งกัน”(ปีที่ 8)

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2566 เวลา 09.39 น. ณ หอประชุมอำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน นายรุ่งโรจน์ สะท้าน นายอำเภอเชียงกลาง มอบหมายให้นายอนุชา แก้วเพ็ชร ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานในการถวายผ้าป่ามหากุศล”คนเชียงกลางไม่ทิ้งกัน”ปีที่ 8 โดยคณะกรรมการพัฒนาเครือข่ายบริการสาธารณสุขอำเภอเชียงกลาง นำโดยสมเกียรติ สิทธิยศ สาธารณสุขอำเภอ,นายแพทย์อภิชิต สถาวรวิวัฒน์ ผอ.โรงพยาบาลเชียงกลาง,นายธนกฤต จิตตรง ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเชียงกลาง,นายสุวรรณ สุขแสวง กำนันตำบลเชียงคาน,นางผ่องจิตร นิลคง กำนันตำบลพระพุทธบาท,นายทัตพงศ์ นันทะน้อย กำนันตำบลเชียงกลาง,นายสมเดช สายน้ำน่าน กำนันตำบลพระธาตุ,นายพงษกร ค่าคาม กำนันตำบลพญาแก้ว, ร่วมกับชมรม อสม.อำเภอเชียงกลาง กำหนดจัดผ้าป่ามหากุศล”คนเชียงกลางไม่ทิ้งกัน”ปีที่ 8 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอำเภอเชียงกลาง เพื่อสนับสนุนการจัดหาครุภัณฑ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลเชียงกลาง และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เช่นการเกิดโรงระบาด หรือช่วยเหลือผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงที่มีฐานะยากจน ช่วยเหลือผู้ยากไร้ด้อยโอกาส กลุ่มเปราะบาง ผู้พิการ ผู้ป่วยจิตเวช และผู้สูงอายุที่มีข้อจำกัด สนับสนุนพันธกิจของกิ่งกาชาดอำเภอเชียงกลาง โดยประชาชนพื้นที่อำเภอเชียงกลาง ร่วมเป็นเจ้าภาพทุกหลังคาเรือน มีคณะสงฆ์ หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานราชการต่างๆ ร่วมสนับสนุนอย่างเต็มที่ , โดยได้ยอดรวมผ้าป่าทั้งหมด 779,999(เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) มีผู้เข้าร่วมถวายผ้าป่า อาทิ นายณัฐพงษ์ สุปริยศิลป์ ส.ส.น่าน เขต 3/นายดำรง รุงเรือง ส.อบจ.น่าน เขตอำเภอเชียงกลาง/นายเรวัติ พรมสาส์น เกษตรอำเภอ/นางพรมาลี ธาราทิพย์ พัฒนาการอำเภอเชียงกลาง/นางอุไร เปียงใจ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเชียงกลาง/นายช่วย นิลคง นายกเทศมนตรีตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน/ ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน/อาสาสมัครรักษาดินแดน กองร้อยที่ 10 อำเภอเชียงกลาง/ ข้าราชการ ตำรวจ สภ.เชียงกลาง,กองร้อย ตชด.ที่ 325/ตัวแทน อสม.และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเชียงกลาง

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น
โทร.0848084888

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link