OLYMPUS DIGITAL CAMERA

รองผู้ว่าฯ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้กับผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (กู้ชีพ-กู้ภัย)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

รองผู้ว่าฯ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้กับผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (กู้ชีพ-กู้ภัย)
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 28 กันยายน 2566 ที่ห้องประชุม 1 ศาลกลางจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้กับผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (กู้ชีพ-กู้ภัย) ประจำปี 2566 โดยมี นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธี และมี นางสาวกรกช โพธิสัตย์ ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวรายงาน จากกรณี จังหวัดสมุทรปราการ มีคำสั่ง ที่ 2004/2566 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนางานกู้ภัยขององค์กรสาธารณกุศลจังหวัดสมุทรปราการ ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ด้านงานกู้ภัย ขององค์กรสาธารณกุศล ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1.ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน หรือประชาชนจิตอาสา ที่เข้าช่วยเหลือผู้ประสบสาธรณภัยแล้วบาดเจ็บหรือเสียชีวิต / 2.ผู้ปฏิบัติงานด้านกู้ชีพ ที่อยู่ในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ที่มีผลงานโดเด่นเป็นที่ประจักษ์ เช่น การสร้างงานวัตกรรม การสร้างหรือพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิ์ภาพ เป็นต้น 3. ผู้ปฏิบัติงานด้านกู้ภัย เฉพาะองค์กรสาธารณกุศลที่ปฏิบัติงาน ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โดยคณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือก ผู้ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ จำนวน 5 คน แบ่งเป็นกู้ชีพ 3 คน และกู้ภัย 2 คน ซึ่งประกอบไปด้วย 1.นายไตรศักดิ์ ศรีนอกนิติรัฐ อาสาสมัครการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / 2.นางสาวกนกกรณ์ ลาดเรา เจ้าหน้าที่กู้โรงพยาบาลสมุทรปราการ 3.นายสาโรจน์ เพ็งนารีย์ อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ / 4.นายอภิสิทธิ์ นิตย์ใหม่ อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู / และ 5.นายเฉลิมชัย ภาคสุโพธิ์ อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู ทั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (กู้ชีพ-กู้ภัย) ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา องค์กรสาธารณกุศลจังหวัดสมุทรปราการ ทำงานด้วยจิตอาสา ที่มีความมุ่งมั่น อดทน และเสียสละ ในการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชน ที่ประสบภัยพิบัติ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ประสบภัย
นายสาโรจน์ เพ็งนารีย์ อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ กล่าวว่า ตนก็รู้ดีใจ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำดีเพื่อสังคม และที่ขาดไม่ได้มูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการ ที่สร้างให้ตนได้มีวันนี้ ที่ได้ทำในสิ่งที่อยากจะทำคืออยากจะทำให้ประชาชนมีความสุข และขอบคุณกลุ่มเจ้าหน้าที่บัวหลวง (มูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการ) ที่ผลักดันให้ตนมาจนถึงปัจจุบันนี้

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

อัญมณี คงสินธ์ / ธนวัต นาคขำ จ.สมุทรปราการ

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
%d bloggers like this: