น่านจัดประชุมคณะกรมการจังหวัดน่าน และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน ประจำเดือนกันยายน 2566

น่านจัดประชุมคณะกรมการจังหวัดน่าน และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน ประจำเดือนกันยายน 2566

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดน่าน และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน ประจำเดือนกันยายน 2566 โดยวาระก่อนการประชุมได้มีการมอบการมอบโล่ให้กับหัวหน้าส่วนราชการภายในจังหวัดน่าน ที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 การมอบรางวัลอาวุธปืนให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2565 การมอบเกียรติบัตรให้แก่เยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566 การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและใบประกาศเกียรติคุณเพื่อเชิดชูเกียรติให้สถานประกอบการในความรับผิดชอบในการชำระเงินสมทบทุนประกันสังคมดีเด่น ประจำปี 2565 และปี 2566 การมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับเครือข่าย “บวร” ดีเด่น การมอบเกียรติบัตรบัตรเด็กและเยาวชนกิจกรรม Young Smart : “Young ทำดี” ประจำปี 2566 ระดับจังหวัด มอบเกียรติบัตรเด็กและเยาวชนกิจกรรม “วัฒนธรรมวินิต” ประจำปี 2566 ระดับจังหวัด การมอบเกียรติบัตรและใบรับรอง รางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. 2566 และมอบใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) ประจำปี พ.ศ. 2566 และการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล โครงการประกวดสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 15 และการประกวดรางวัล MSME Provincial Champion Awards ประจำปี2566 และที่ประชุมได้มีการสรุปกิจกรรมเด่นของแต่ละหน่วยงาน ประจำเดือนกันยายน 2566 จากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน

โดยที่ประชุมฯ มีวาระสำคัญของจังหวัดน่าน ได้แก่ การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดน่าน โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน แผนการปฏิบัติโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศไทยระดับจังหวัดน่าน (สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน) รายงานสถานการณ์การท่องเที่ยว และการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดน่าน (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานน่าน) สำหรับเรื่องเพื่อทราบและติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ได้แก่ สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดน่าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือนกันยายน 2566 (สำนักงานคลังจังหวัดน่าน) การรับบริจาคโลหิตของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน การขอเปลี่ยนแปลงชื่อหมู่บ้าน โครงการ RUN For Children with Disabilities เดิน-วิ่งการกุศลเพื่อน้องคนพิการจังหวัดน่าน ประจำปี พ.ศ. 2566 (ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน) กิจกรรมวิ่งการกุศล เสมอดาว เมาน์เทน เทรล วิ่งนับดาวเพื่อคืนฟื้นฟูป่า ของสมาคมอุทยานแห่งชาติ กิจกรรม MCOT RUN NAN Low Carbon Run Challenge “วิ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ”(อสมท.น่าน)

@

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น
โทร.0848084888

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
%d bloggers like this: