เขตประเวศ รับการตรวจความคืบหน้า “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” ชุมชนคลองมะขามเทศและจรเข้ขบ

เขตประเวศ รับการตรวจความคืบหน้า “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” ชุมชนคลองมะขามเทศและจรเข้ขบ

ที่ ชุมชนคลองมะขามเทศพัฒนา เขตประเวศ วันนี้(31 ส.ค.61) เวลา 11.00 น.นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการเขตประเวศ ให้การต้อนรับ นายสมพงษ์ เวียงแก้ว รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนคลองมะขามเทศพัฒนา เพื่อติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในพื้นที่เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยมี ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารเขต คณะกรรมการพัฒนาเขตประเวศ กองร้อยรักษาความสงบเขตประเวศ ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลประเวศ ผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลอุดมสุข หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม นายมานิต ต้อยน้อย ประธานชุมชนคลองมะขามเทศพัฒนา นายสมาน เมฆลอย ประธานชุมชนสุเหร่าจรเข้ขบ และประชาชนในชุมชนฯร่วมให้การต้อนรับ..

นายสมพงษ์ เวียงแก้ว รองปลัดกรุงเทพ มหานคร เปิดเผยว่า จากการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน พร้อมทั้งลงพื้นที่ติดตามการดำเนินในชุมชน ซึ่งโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เป็นโครงการที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับชุมชนต่างๆ โดยได้จัดสรรงบประมาณเพื่อให้ชุมชน ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ เพื่อยกระดับหรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน

ให้ดีขึ้น โดยกรุงเทพมหานคร มีหน้าที่ในการสนับสนุนและให้คำแนะนำในการนำเสนอโครงการฯ ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้ตรงตามความต้องการของชุมชน จากนั้นจะส่งรายชื่อโครงการของชุมชนต่างๆ ให้กับรัฐบาลในการอนุมัติงบประมาณ ซึ่งโครงการที่นำเสนอจะเป็นโครงการหรือกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือด้านสาธารณประโยชน์อื่น ๆ เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมกันคิด ร่วมกันทำ เกิดความสามัคคีภายในชุมชนตามแนวทางประชารัฐ เป็นพื้นฐานที่จะนำไปสู่สังคมประชาธิปไตย และเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการเขตประเวศ กล่าวว่า สำหรับการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากหมู่บ้านชุมชนละ 2 แสนบาท โครงการแรกเป็นโครงการของชุมชนคลองมะขามเทศพัฒนา โดยซ่อมแซมถนนในชุมชน งบประมาณ 2,00,000 บาท การดำเนินการโครงการได้จ้างเหมาผู้รับจ้างในพื้นที่ซ่อมแซมถนนในชุมชนโดยเทพื้น คสล.หนา 10 เซนติเมตร หยอดยางมะตอย เหล็กไวเมช 3 มม. ทรายถมปรับระดับ ระยะ 660 ตารางเมตร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการสัญจรของชุมชนเป็นทางสัญจร เพื่อประโยชน์ของชุมชนเป็นการเติมเต็มในส่วนสาธารณะประโยชน์ขั้นพื้นฐานและเพื่อก่อใหเกิดสุขภาพจิตที่ดีในชุมชน

หลังจากนั้นผู้อำนวยการเขตประเวศ ได้เดินทางไปร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากหมู่บ้านชุมชนละ 2 แสนบาท ซึ่งเป็นโครงการที่ 2 ปรับปรุงลานเอนกประสงค์ส่งเสริมการจัดการกิจกรรมของชุมชนสุเหร่าจรเข้ขบ โดยจ้างเหมาผู้รับจ้างในพื้นที่ปรับพื้นที่บริเวณลานหน้ามัสยิดโดยเทพื้นคอนกรีตและปรับระดับเพื่อใช้เป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆของชุมชนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นที่ส่วนรวมในการออกกำลังกายและจัดกิจกรรมต่างๆในชุมชนเพื่อใช้เป็นที่ประชุมสัมมนาในวาระต่างๆที่ต้องการ..

ผ่านเลนส์ 005~รายงาน
………………………………………………..

Leave a Reply

%d bloggers like this: