รมช.สุรเชษฐ์ เยี่ยมชมโรงงาน หาช่องทางพัฒนากำลังคนสู่ EEC

รมช.สุรเชษฐ์ เยี่ยมชมโรงงาน หาช่องทางพัฒนากำลังคนสู่ EEC
ตามที่รัฐบาล มอบนโยบายให้กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดำเนินการพัมนาหลักสูตรอาชีวศึกษา ให้สอดรับกับความต้องการกำลังคนในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ กลุ่ม First S –Curve จึงได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อดำเนินการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา และฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อผลิตบุคลากรให้มีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการกำลังคนของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน ตามนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยแลนด์ 4.0 การพัฒนาการอาชีวศึกษาเป็นภารกิจสำคัญที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่ออนาคตประเทศไทย ซึ่งศูนย์ประสานการผลิตและพัฒนากำลังคน พร้อมที่จะเป็นแกนหลักเร่งเดินเครื่องพัฒนาอาชีวศึกษายุคใหม่ ให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจไทยยุค 4.0 ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพลิกโฉมประเทศไทยในทุกมิติ

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และคณะ ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชม บริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นจากการร่วมทุนระหว่าง บริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี และบริษัท มาสด้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น มีกระบวนการผลิตนับตั้งแต่การขึ้นรูปรถ การประกอบตัวถังรถ การพ่นสี การประกอบเครื่องยนต์ และการประกอบรายละเอียด ซึ่งการเข้าเยี่ยมชมในครั้งนี้ ถือเป็นกิจกรรมที่แสวงหาความร่วมมือในสถานประกอบการที่เป็นอุตสาหกรรม 4.0 โดยมีวัตถุประสงค์ คือ สร้างความร่วมมือกับบริษัทเอกชนที่เข้ามาลงทุนในเขต EEC ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนการผลิตและพัฒนาบุคลากร ให้มีทักษะและสมรรถนะตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการ และสร้างความร่วมมือด้านการศึกษา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน รวมถึงหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นแก่บุคลากร ครู หลักของประเทศ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรม ครอบคลุมการสนับสนุนจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ระดับนานาชาติในสาขาเฉพาะของทางอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อให้การรับรองสมรรถนะของบุคลากรในเขต EEC มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
จากนั้น พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะผู้บริหาร สอศ. ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชม บริษัท ยูนิคัล เวิร์คส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติไทย ผลิตและออกแบบระบบอัตโนมัติ (automation) บริการงานด้านระบบอัตโนมัติอุปกรณ์ในการนำเจาะหรือแมชีน และเครื่องมือจับยึดชิ้นงาน เพื่อสนับสนุนป้อนให้กับอุตสาหกรรม พร้อมหารือกับเกี่ยวกับความร่วมมือในการรับนักศึกษาอาชีวศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ด้านอุตสาหกรรม ตามนโยบายอุตสาหกรรม 4.0 ในพื้นที่ EEC
ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า ภารกิจเยี่ยมชมสถานประกอบการ ครั้งนี้ ไม่สามารถบรรลุผลได้ด้วยกำลังของใครเพียงลำพัง แต่จะต้องประสานพลังเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งระดับบุคคล และระดับองค์กร ทั้งในพื้นที่ EEC ไปจนถึงระหว่างประเทศเพื่อสร้าง “Spirit of EEC” ให้เกิดขึ้นโดยเร็ว และร่วมกันผลักดันเด็กไทยให้ก้าวข้ามกับดัก “ความสูญเปล่าทางการศึกษา” สู่ความก้าวหน้าและการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้อีกต่อไป

สมยศ แสงมณี / ภาพ / ข่าว

Leave a Reply

%d bloggers like this: