มรภ.สงขลา ประกวดผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ ปี 3 เปิดเวทีฝึกทักษะภาษาไทย ปั้นนักสื่อสารมวลชนมืออาชีพ

มรภ.สงขลา ประกวดผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ ปี 3 เปิดเวทีฝึกทักษะภาษาไทย ปั้นนักสื่อสารมวลชนมืออาชีพ

นิเทศศาสตร์ มรภ.สงขลา จัดประกวดผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ ปีที่ 3 ฝึกทักษะเยาวชนใช้ภาษาไทยถูกต้อง วางรากฐานสู่นักสื่อสารมวลชนมืออาชีพ
ผศ.ดร.สุระพรรณ์ จุลสุวรรณ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เผยว่าการประกวดผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ SKRU. ANNOUNCERCONTEST ปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 13-14 ก.ย. 61 ณ คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สงขลา กิจกรรมดังกล่าวเป็นการนำความรู้ทางวิชาชีพนิเทศศาสตร์มาบูรณาการ เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสฝึกประสบการณ์นอกห้องเรียน และเปิดเวทีให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง เพื่อวางรากฐานในการก้าวสู่อาชีพผู้ประกาศข่าว เนื่องจากปัจจุบันอาชีพทางด้านสื่อสารมวลชน อาทิ ผู้ประกาศข่าว ผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ นักเขียนบท ผู้ผลิตภาพยนตร์ ฯลฯ เป็นสาขาวิชาชีพที่ได้รับความสนใจและเป็นที่นิยมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่กำลังจะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะวิทยุโทรทัศน์มีผู้ประกาศข่าวที่มีความสามารถโดดเด่น ทำหน้าที่เชื่อมโยงสื่อสาร นำเสนอสาระข่าวสารความรู้ให้กับผู้ชมโดยตรง จึงทำให้เยาวชนเกิดแรงผลักดันที่จะพัฒนาฝึกฝนตนเองให้มีความรู้ความสามารถรอบด้าน เพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์อย่างมืออาชีพ
ผศ.ดร.สุระพรรณ์ฯ ยังกล่าวว่า ในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เยาวชนไทยควรมีการปรับตัวด้วยการปรับกระบวนทัศน์การเรียนรู้ เอกลักษณ์ วัฒนธรรม ร่วมกันส่งเสริมวัฒนธรรมไทยให้ชาวต่างชาติรับรู้และเข้าใจ รวมถึงอนุรักษ์ภาษาไทย ซึ่งการใช้ภาษาไทยถือเป็นเอกลักษณ์ของผู้ประกาศข่าวที่จะต้องเรียนรู้และฝึกฝน เนื่องจากผู้ประกาศข่าวเปรียบเสมือนครูสอนภาษาไทยผ่านสื่อ ดังนั้น จึงต้องอ่านข่าวสารด้วยความถูกต้อง แม่นยำ อ่านออกเสียงตามอักขรวิธี มีน้ำเสียงและบุคลิกภาพที่เหมาะสม และมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า หากเกิดข้อผิดพลาดต่างๆ ขึ้น ต้องมีสติและรีบแก้ไขอย่างทันท่วงที
ทางด้าน อาจารย์จุฬารัตน์ จุลภักดิ์ โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สงขลา ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่า กิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถในการเป็นผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ ประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาด้านวิชาชีพนิเทศศาสตร์ โดยผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 รับทุนการศึกษา 2,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 รับทุนการศึกษา 1,000 บาท และชมเชย 2 รางวัล รับทุนการศึกษา 500 บาท พร้อมเกียรติบัตรทุกรางวัล โดยผู้เข้าประกวดต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใน จ.สงขลา และไม่เคยผ่านการเป็นผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ของสถานีใดมาก่อน ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 7 ก.ย. 61 ติดต่อขอรับใบสมัครหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สงขลา (น.ส.อมลดา ชูประสิทธ์ โทร. 09-5087-6517) หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ เพจเฟซบุ๊ก SKRU. Announcer Contest ปีที่ 3
สิ่งหนึ่งที่เยาวชนไทยที่สนใจงานวิทยุโทรทัศน์จะต้องตระหนักถึงคือ การฝึกทักษะใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง การที่จะก้าวเข้าสู่อาชีพผู้ประกาศข่าวนั้น จำเป็นอย่างยิ่งจะต้องผ่านการเรียนการสอนด้านนิเทศศาสตร์ ซึ่ง มรภ.สงขลา เป็นอีกมหาวิทยาลัยหนึ่งในภาคใต้ที่เปิดการเรียนการสอนด้านวิทยุโทรทัศน์ ด้วยคุณภาพของหลักสูตรและคณาจารย์ผู้มีประสบการณ์ตรง บวกกับความพร้อมของอุปกรณ์ ปฏิบัติการด้านสื่อที่ทันสมัย ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงในภาคสนาม ทำให้สามารถสร้างสรรค์รายการที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยในการเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” อาจารย์จุฬารัตน์ กล่าว

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Leave a Reply

%d bloggers like this: