เขตประเวศ ยินดีกับฝ่ายเทศกิจ ในโอกาสได้รับโล่ห์ สำนักงานเขตที่มีการบริหารจัดการดีเด่น ของกลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก

เขตประเวศ ยินดีกับฝ่ายเทศกิจ ในโอกาสได้รับโล่ห์ สำนักงานเขตที่มีการบริหารจัดการดีเด่น ของกลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก

ที่ เขตประเวศ วันนี้( 3 ก.ย.61) เวลา 09.00 น.: นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการเขตประเวศ ร่วมแสดงความยินดีกับฝ่ายเทศกิจเขตประเวศ ในโอกาสได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ ฝ่ายเทศกิจสำนักงานเขตที่มีการบริหารจัดการดีเด่น ของกลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก โดยมีนายนิวัฒน์ ดวงจิโน ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต นายไตรมาศ คงวุธ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ นายวิศเวศ ศรีสวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายโยธา และเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจร่วมแสดงความยินดีและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกสืบเนื่องจากวันที่ 1 กันยายนของทุกๆปี จะเป็นวันสถาปนาเทศกิจ กรุงเทพมหานคร สำหรับปีนี้งานได้จัดขึ้น ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครไทย-ญี่ปุ่น (ดินแดง)โดยมีนายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีสวนสนามและกล่าวคำปฏิญาณตน เนื่องในวันเทศกิจ กทม. ครบรอบปีที่ 33 ซึ่งมี สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักเทศกิจ ผู้บริหารสำนักพัฒนาสังคม และ50 สำนักงานเขต ร่วมพิธีสำนักเทศกิจ เริ่มตั้งแต่เมื่อครั้งมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารการปกครองเทศบาลนครหลวง มาเป็นกรุงเทพมหานคร ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 335 ลงวันที่ 13 ธ.ค.2515 ต่อมาจึงมีประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 22 พ.ค.2516 ให้จัดตั้งเทศกิจขึ้นในกรุงเทพมหานคร โดยใช้ชื่อว่ากองตำรวจกรุงเทพมหานคร ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้น จากนั้นได้มีการปรับปรุงโครงสร้าง ภารกิจ และชื่อของหน่วยงานหลายครั้ง เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป จนเมื่อมีการใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 จึงได้มีการจัดตั้งสำนักเทศกิจและฝ่ายเทศกิจ สังกัดสำนักงานเขตขึ้น เมื่อ 1 ก.ย.2528 จึงถือให้วันที่ 1 ก.ย.ของทุกปีเป็นวันครบรอบการสถาปนาเทศกิจ กรุงเทพมหานคร

ทั้ั้งนี้การจัดกิจกรรมเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้า ประกอบด้วย พีธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ สำนักเทศกิจ กิจกรรมบริจาคโลหิต และในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมสวนสนามและกล่าวคำปฏิญาณตน เนื่องในวันเทศกิจ นอกจากนี้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ฝ่ายเทศกิจสำนักงานเขตที่มีการบริหารจัดการดีเด่น กลุ่มเขตละ 1 รางวัล ดังนี้ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ สำนักเขตงานเขตภาษีเจริญ กลุ่มเขตกรุงธนใต้ สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง สำนักงานเขตยานนาวา กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ สำนักงานเขตประเวศ กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก และสำนักงานเขตจตุจักร กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ และรางวัลเทศกิจที่ทำความดีให้แก่สังคมและสร้างชื่อเสียงให้แก่สำนักเทศกิจ จำนวน 18 คน

ผ่านเลนส์ 005~รายงาน
—————

Leave a Reply

%d bloggers like this: