ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยเลขาธิการ สภาผู้แทนราษฎร และเลขาธิการวุฒิสภา เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA )ครั้งที่ ๓๙ ณ ศูนย์การประชุมราฟเฟิลส์ ซิตี้ สาธารณรัฐสิงคโปร์

ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร และเลขาธิการวุฒิสภา เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA )ครั้งที่ ๓๙ ณ ศูนย์การประชุมราฟเฟิลส์ ซิตี้ สาธารณรัฐสิงคโปร์

วันอังคารที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การประชุมราฟเฟิลส์ ซิตี้ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วย นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และนายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA ) ครั้งที่ ๓๙
นายตัน ชวน จิน ประธานสมัชชารัฐสภาอาเซียนและประธานรัฐสภาสาธารณรัฐ สิงคโปร์ กล่าวต้อนรับคณะผู้แทนจากประเทศต่าง ๆ ว่า สมัชชารัฐสภาอาเซียน หรือ AIPA เป็นองค์กรที่มีความก้าวหน้ามาโดยตลอด ซึ่งสิ่งที่แสดงให้เห็นความสำเร็จและความก้าวหน้าของ AIPA คือ การเป็นเวทีในการสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในภูมิภาค โดยการจัดประชุมในครั้งนี้จะสร้างความไว้วางใจระหว่างกัน ซึ่งเป็นบทบาทที่สำคัญ นอกจากนี้ ยังมีการประชุมย่อย การจัด AIPACODD ที่จะหารือร่วมกันในเรื่องปัญหายาเสพติดในภูมิภาค ดังนั้น AIPA ต้องสร้าง ความตระหนักรู้ให้กับประชาชน และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น โดยรับฟังข้อเสนอแนะจากประชาชนให้มากขึ้น ซึ่งต้องทำให้เป็นรูปธรรมเพื่อบรรลุเป้าหมายความมุ่งมั่น ของ AIPA
ด้านนายเตียว ซี อัน รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เวทีการประชุม AIPA เป็นเวทีที่มีความสำคัญที่จะช่วยให้การทำงานของอาเซียนมีความเข้มแข็ง เนื่องจากปัจจุบันสภาพสังคมซึ่งประเทศสมาชิกอาเซียนต้องร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหา การประชุม AIPA จึงเป็นโอกาสของ การแก้ไขปัญหาร่วมกัน และหวังให้สมาชิกรัฐสภาจะสร้างความเข้าใจให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการรวมตัวของอาเซียน ตลอดจนเห็นว่า AIPA ควรที่จะมีความคิดเรื่องนวัตกรรมและการปฏิวัติทางดิจิทัลอย่างจริงจัง เพื่อให้อาเซียนใช้ประโยชน์จากดิจิทัล และไม่พลาดโอกาสสำคัญต่าง ๆ รวมทั้งรองรับกับความท้าทายของโลกโดยมีพลเมืองของอาเซียนเป็นแรงสนับสนุน

Leave a Reply

%d bloggers like this: